تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

آمونياک خون,پایان نامه پیرامون تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون,پایان نامه رشته تربیت بدنی,تأثير مصرف مکمل کراتين,تحقیق پیرامون مصرف مکمل کراتين,تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين,دانلود مقاله تأثير مصرف مکمل کراتين,کراتين,ورزشکار
دانلود تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی:هدف پژوهش (حداکثر دو خط) : مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه سازی کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندو کاران نخبهروش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره (حداکثر دو خط):از بین 28 بازیکن عضو تیم تکواندو آمن که از تیم های شرکت کننده در لیگ استان تهران می باشد 20 نفر به طور تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه آماری این تحقیق مجدداً به شکل تصادفی به دو گروه کراتین و دارو نما تقسیم شدند.روش پژوهش (حداکثر دو خط):در ابتدا از آزمودنی ها، پیش آزمون به عمل آمد. سپس آزمودنی ها از طریق طرح دوسوکور به دو گروه مصرف کننده کراتین و مصرف کننده شبه دارو تقسیم شدند. گروه کراتین به مدت 6 روز، 4 وعده 5 گرمی کراتین مونوهیدرات و گروه شبه دارو همین مقدار گلوکز مصرف کردند. سپس بعد از پایان دوره پس آزمون به عمل آمد. ابزار اندازه گیری (حداکثر دو خط):دستگاه تجزیه و تحلیل کننده ترکیب بدن – دوچرخه کارسنج – ابزارهای لازم برای گرفتن نمونه خون – فتوسنسور – کرنومتر – پیت برای سنجش کراتین و آمونیاک خونطرح پژوهش (حداکثر دو خط): یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی (کراتین) و کنترل (دارونما) می باشد. که بصورت دوسوکور اجرا شده است. برای توصیف و تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتیجه کلی (حداکثر سه خط): مصرف مکمل کراتین باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود. سرعت عملکرد آن نیز در فعالیت های تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی می شود. فصل اول : طرح تحقیق 11-1. مقدمه 21-2. بیان مساله 41-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 71-4. اهداف تحقیق 101-5. متغیرهای تحقیق 111-6. فرضیات تحقیق 111-7. محدودیتهای تحقیق 121-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 152-1. مقدمه 162-2. مبانی نظری تحقیق 16   2-2-1. کراتین 16     2-2-1-1. تاریخچه کراتین 16     2- 2-1-2. منابع کراتین 17     2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین 18     2-2-1-4. نقش کراتین در بدن 21     2-2-1-5. عوارض جانبی 23   2-2-2. آمونیاک  2525          2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی25      2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش26      2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین27      2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی29      2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی32           2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک32      2-2-2-6-1. خستگی مرکزی35      2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی40      2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده44    2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن47    2-2-4. وزن48      2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن50    2-2-5. وزن بدون چربی52    2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی53    2-2-7. سرعت55      2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن56      2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت58    2-2-8. چابکی59      2-2-8-1. آزمون های چابکی60 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین60    2-3-1.  تحقیقات داخلی61    2-3-2. تحقیقات خارجی61      2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت63      2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت66      2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت69      2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان74      2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی76      2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی80      2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک84 فصل سوم : روش شناسی تحقیق85 3-1. مقدمه85 3-2. روش تحقیق85 3-3. مشخصات آزمودنیها86 3-4. مکمل سازی آزمودنیها87 3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها88 3-6. متغیر های تحقیق88 3- 7. ابزار های اندازه گیری89 3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها89   3-8-1. قد89    3-8-2. خونگیری90      3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی90    3-8-3. ترکیبات بدن90    3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت91    3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز92 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها94 4-1- مقدمه94 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها95    4-2-1. آمونیاک96    4-2-2. سرعت97   4-2-3. چابکی98    4-2-4. وزن بدن99    4-2-5. توده بدون چربی100    4-2-6. مایعات بدن101    4-2-7. کراتینین102    4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن103 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق103    4-3-1. فرضیه اول105   4-3-2. فرضیه دوم106    4-3-3. فرضیه سوم107    4-3-4. فرضیه چهارم108    4-3-5. فرضیه پنجم109    4-3-6. فرضیه ششم110    4-3-7. فرضیه هفتم111    4-3-8. فرضیه هشتم113    4-3-9. فرضیه نهم114   4-3-10. فرضیه دهم118 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق121 فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری122 5-1. مقدمه122 5-2. خلاصه تحقیق124 5-3. بحث و بررسی129 5-4. نتیجه گیری129 5-5. پیشنهادات فهرست جدولهاجدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژیجدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ……..جدول 3-1  . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیهاجدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونماجدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمونجدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمونجدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونماجدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونماجدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونماجدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمونجدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروهجدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتینجدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتینجدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتینجدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتینجدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتینجدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونماجدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونماجدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونماجدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونماجدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونماجدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونماجدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونماجدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونماجدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما فهرست شکلهاشکل 2- 1. سنتز کراتینشکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویزنمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونمانمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونمانمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونمانمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونمانمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونمانمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما مقدمهبعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام  دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين  مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr)  فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).از سال 1990 به بعد  تحقيقات  گسترده اي  تأثيرات  مصرف  خوراکي مکمل هاي  کراتين را  در  مقادير و مدتهاي  مختلف مورد ارزيابي  قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته     مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان  افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين  عضله 10  تا  37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول  اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.تعداد صفحات:150

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
آمونياک خون کراتين تأثير مصرف مکمل کراتين تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين تحقیق پیرامون مصرف مکمل کراتين دانلود مقاله تأثير مصرف مکمل کراتين پایان نامه رشته تربیت بدنی پایان نامه پیرامون تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون ورزشکار

 • تحقیق چوب

  پایان نامه چوب,پایان نامه در مورد چوب,پایان نامه درباره چوب,پژوهش چوب,تحقیق چوب,تحقیق در مورد چوب,تحقیق درباره چوب,تحقیق درباره ی چوب,چوب,دانلود پایان نامه چوب,دانلود تحقیق چوب,دانلود مقاله چوب,مقاله چوب,مقاله در مورد چوب,مقاله درباره چوب دانلود تحقیق چوب دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن

  انواع تعارض,پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن,تعارض احساسی,تعارض بنیادین,تعاریف تعارض,دیدگاه تعامل در مورد تعارض,دیدگاه روابط انسانی در مورد تعارض,دیدگاه سنتی در مورد تعارض,سیر تکاملی اندیشه تعارض,مفهوم تعارض,نگرش نوين نسبت به تعارض پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن رفتن…

 • تحقیق نیروگاه برق آبی

  توربین,توربین های آبی,توربین های آبی کوچک,نیروگاه,نیروگاه آبی,نیروگاه آبی آزاد,نیروگاه آبی چیست,نیروگاه آبی کوچک,نیروگاه بادی,نیروگاه برق آبی,نیروگاه برق آبی سیاه بیشه,نیروگاه برق آبی کارون 3,نیروگاه برق آبی کوچک,نیروگاه سیکل ترکیبی دانلود تحقیق نیروگاه برق آبی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد نیروگاه برق…

 • پلان های اتوکد ساختمان با قعطات مدولار پیش ساخته

  اتوکد ساختمان مدولار,پلان اتوکد ساختمان مدولار,پلان قطعات مدولار,دانلود پلان ساختمان مدولار,دانلود فایل اتوکد ساختمان مدولار,ساختمان سازی مدولار,ساختمان مدولار,ساختمان های مدولار,طراحی ساختمان مدولار,فایل اتوکد ساختمان مدولار,قطعات مدولار دانلود پلان های اتوکد ساختمان با قعطات مدولار پیش ساخته دانلود فایل دانلود پلان…

 • پاورپوینت اصول مستندسازی در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان فارابی مشهد

  اصول مستند سازی,اصول مستند سازی پروژه,اصول مستند سازی چیست,اصول مستندسازی در نظام مدیریت,اصول مستندسازی در نظام مدیریت کیفیت,اصول مستندسازی در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان,تحقیق اصول مستند سازی,مقاله اصول مستند سازی دانلود پاورپوینت اصول مستندسازی در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان فارابی…

 • تحقیق نادر شاه

  word,پاورپوینت,پایان نامه نادر شاه,پروژه در مورد نادر شاه,پروژه نادر شاه,تحقیق آماده در مورد نادر شاه,تحقیق در مورد نادر شاه,دانلود تحقیق نادر شاه,دانلود رایگان تحقیق نادر شاه,رایگان,مقاله در مورد نادر شاه,مقاله نادر شاه,نادر شاه,ورد تحقیق نادر شاه رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت استراتژي های تحول سازمانی

  استراتژي تغيير تكنولوژي,استراتژي تغيير ساختاري,استراتژي تغيير نيروي انساني,استراتژي تغيير وظايف,استراتژيهای تحول سازمان,استراتژيهای تحول سازمانی,استراتژيهای تغییر و تحول سازمان,استراتژی تغییر كاركردها,سطوح تغییر در نیروی انسانی دانلود پاورپوینت استراتژي های تحول سازمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژي های تحول سازمانی،در…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان

  ترجمه مقاله تعهد سازمانی,ترجمه مقاله رفتار سازمانی,ترجمه مقاله سازمان,ترجمه مقاله مدیریت سازمانی,مقاله ترجمه شده تعهد سازمانی,مقاله ترجمه شده رفتار سازمانی,مقاله ترجمه شده سازمان,مقاله ترجمه شده مدیریت سازمانی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی…

 • پلان تاسيسات الكتريكي ساختمان اداري 3 طبقه

  دانلود پلان تاسيسات الكتريكي ساختمان اداري 3 طبقه دانلود پلان تاسيسات الكتريكي ساختمان اداري 3 طبقه دانلود فایل اين فايل شامل نقشه تاسيسات الكتريكي طبقات و جزئيات بشرح ذيل مي باشد1 - سيستم روشنايي 2 - سيستم اعلام حريق 3…

 • تحقیق علم تغییرات زمین‌شناسی و باستان‌شناسی زرگون (زیرکون) گرانیت حسن روبات نوع A دوره پرمیان

  تحقیق باستان شناسی,تحقیق زمین شناسی,تحقیق زمین شناسی مهندسی,تحقیق زمین‌ شناسی مهندسی عمران,تحقیقات باستان شناسی,مقاله باستان شناسی,مقاله زمین شناسی,مقاله زمین‌ شناسی pdf,مقاله زمین‌ شناسی اقتصادی,مقاله زمین‌ شناسی زیست محیطی دانلود تحقیق علم تغییرات زمین‌شناسی و باستان‌شناسی زرگون (زیرکون) گرانیت حسن روبات…