تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود

تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود,تاریخچه هموارسازی سود,تحقیق تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود,مقاله تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود,هموارسازی ساختگی,هموارسازی سود تقسیمی,ویژگی های سیستم اقتصادی
دانلود تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود،در قالب word و در 136 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: کلیات تحقیقمقدمهبیان مسالهاهداف تحقیقدلایل اهمیت و ضرورت تحقیقفرضیه هافرضیه های فرعیروش تحقیققلمرو تحقیققلمرو زمانی تحقیققلمرو مکانیقلمرو موضوعی تحقیقجامعه و نمونه آماری تحقیقروش و ابزار گردآوری اطلاعاتروش تجزیه و تحلیل اطلاعاتتعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیقخلاصه‌ فصلفصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیقپیش گفتارمفاهیم ومبانی نظری و پیشینه هموارسازی سودسود مورد انتظار (عادی یا هدف)تاریخچه هموارسازی سودتعریف و تبیین پدیده هموارسازی سودانواع هموارسازی سودهموارسازی طبیعیهموارسازی واقعیهموارسازی ساختگیتفاوت مدیریت سود و هموارسازی سودانگیزه ها واهداف هموارسازی سودانگیزه افزایش رفاه مدیریتانگیزه افزایش رفاه سهامدارانانگیزه تسهیل قابلیت پیش بینی سوداندازه شرکتمدل ایمهافمدل ایکلعوامل موثر بر هموارسازی سودنوع صنعتپراکندگی سهامدارانسودآوری شرکتابزارها و روش های هموارسازی سودهموارسازی از طریق دستکاری در فرآیند کسب عایدات و شناسایی درآمدهموارسازی از طریق حسابداری دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتیهموارسازی از طریق نحوه برخورد با درآمدها و هزینه های غیر عادیهموارسازی سود از طریق حسابداری ذخایرهموارسازی از طریق حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزاتشناخت مخارج بعدی اموال، ماشین آلات و تجهیزاتمبلغ استهلاک پذیر (مبنای استهلاک)، عمر مفید دارایی و روش های استهلاکمبلغ استهلاک پذیر (مبنای استهلاک)روش های گزینه ای برای محاسبه استهلاک دارائی های ثابتهموار نمودن سود از طریق حسابداری موجودی های مواد و کالاهموارسازی سود از طریق زمانبندی در شناخت هزینه هاانعطاف پذیری مقررات حسابدارینقص یا کمبود قوانین و مقرراتمدیریت و آزادی عمل در برآورد و تصمیم گیری بر مبنای قضاوت های شخصیزمانبندی معاملاتاستفاده از معاملات صوریطبقه بندی مجدد و نمایش اعداد مالیخصوصیات روش های هموارسازی سودهموارسازی سود به عنوان یکی از یافته‌های روش اثباتی در حسابداریمفاهیم و مبانی نظری و پیشینه درماندگی مالی (ورشکستگی)تعریف ورشکستگیدلایل ورشکستگیویژگی های سیستم اقتصادیرقابتنوسانات تجاریتامین مالیتصادفاتمراحل ورشکستگیاستانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران در ارتباط با تداوم فعالیتالف- نشانه های مالیب- نشانه های عملیاتیج- سایر نشانه هافصل سوم: تحقیقات انجام شدهتحقیقات انجام شده در خارج از کشورتحقیقات انجام شده در داخل کشورفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده هامقدمهمدل میانگین قدر مطلق تغییرات واقعی متغیر از روند خویش جهت شناسایی و تفکیک شرکت های هموارساز واقعی سودمدل ایکل برای شناسایی و تفکیک شرکت های هموارساز ساختگی سودیافته های توصیفیآزمون نرمال بودن داده هاضریب همبستگی پیرسونمفهوم معنی داری در همبستگیآزمون دوربین- واتسنآزمون هم خطیآزمون نرمال بودن خطاهاآزمون فرضیه هاآزمون فرضیه اصلی اولآزمون فرضیه اصلی دومنتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دومآزمون فرضیه اصلی سومخلاصه آزمون فرضیه هاخلاصه فصلفصل پنجم: تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمهتفسیر نتایج آزمون فرضیه هانتیجه آزمون فرضیه اصلی اولنتیجه آزمون فرضیه اصلی دومنتیجه آزمون فرضیه فرعی اولنتیجه آزمون فرضیه فرعی دومنتیجه آزمون فرضیه اصلی سومجمع بندی نتایجپیشنهادات حاصل از تحقیقپیشنهادات مبتنی بر فرضیه هایشنهاد برای تحقیقات آتیخلاصه فصلمنابع:منابع فارسیمنابع لاتینبخشی از متن تحقیق:مدیران به عنوان تهیه کنندگان صورت های مالی، با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیش تر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی از یک طرف و افزایش اطلاعات مدیران راجع به روش ها و دستورالعمل های حسابداری، همگام با قدرت گرفتن بازارهای سرمایه و همچنین انعطاف پذیری اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از طرفی دیگر، منجر به ایجاد انگیزه های بیش تر در مدیران جهت ارائه تصویری مطلوب از وضعیت مالی واحد تجاری از طریق پدیده نوظهوری به نام مدیریت سود گردیده است (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۹). مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد (وایلد و همکاران ، ۲۰۰۱). بر طبق مفاهیم نظری گزارش گری مالی ایران، هدف از صورت های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری است که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هم چنین طبق مفاهیم نظری گزارش گری مالی ایران، اطلاعاتی مفید خواهد بود که دارای خصوصیات و ویژگی های معینی باشد که این خصوصیات و ویژگی های معین را خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری می نامند که در جهت افزایش کیفیت گزارش گری مالی و برای سودمندی در تصمیم گیری لازم و ضروری است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶). در این میان، سود خالص به عنوان یکی از مهم ترین اقلامی است که در گزارش های مالی تهیه و ارائه گردیده و دارای کاربردهای متفاوتی در حسابداری و گزارش گری مالی می باشد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود. محاسبه سود خالص بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دست کاری سود توسط مدیریت وجود دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایداری بیشتر سود حکایت از کیفیت آن دارد، به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیش تری، اقدام به سرمایه گذاری در سهام آن شرکت هایی می کنند که روند سود باثبات تری داشته باشند. لذا، از آن جایی که سود به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد، بنابراین موضوع کیفیت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکاران حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است (اسماعیلی، ۱۳۸۴).

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تاریخچه هموارسازی سود هموارسازی ساختگی ویژگی های سیستم اقتصادی تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود تحقیق تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود مقاله تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود هموارسازی سود تقسیمی

 • آزمایش فرکانس نوسانات پیچشی (بدون استهلاک ویسکوز)

  (بدون,آزمایش,آزمایش فرکانس نوسانات پیچشی (بدون استهلاک ویسکوز),استهلاک,پیچشی,فرکانس,نوسانات,ویسکوز) دانلود آزمایش فرکانس نوسانات پیچشی (بدون استهلاک ویسکوز) دانلود فایل آزمایش فرکانس نوسانات پیچشی (بدون استهلاک ویسکوز)   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: آزمایش فرکانس نوسانات پیچشی (بدون…

 • پاورپوینت آشنایی کامل با بورس اوراق بهادار

  بورس اوراق بهادار,بورس اوراق بهادار ایران,بورس اوراق بهادار تهران,بورس اوراق بهادار تهران آنلاین,پاورپوینت بورس اوراق بهادار,پایان نامه بورس اوراق بهادار,تحقیق بورس اوراق بهادار,دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار,دانلود م,مقاله بورس اوراق بهادار دانلود پاورپوینت آشنایی کامل با بورس اوراق بهادار دانلود…

 • تحقیق صندوق پروژه (Project Fund)

  آشنایی با صندوق پروژه,اداره صندوق پروژه,پاورپوینت صندوق پروژه,پایان نامه صندوق پروژه,پژوهش صندوق پروژه,تحقیق صندوق پروژه,صندوق پروژه,صندوق پروژه چیست,صندوق پروژه مپنا,صندوق پروژه محور,کاربردهای صندوق پر,معرفی صندوق پروژه,مقاله صندوق پروژه دانلود تحقیق صندوق پروژه (Project Fund) دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • تحقیق بررسی عوامل مؤثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

  پایان نامه تحویلداری,تحقیق تحویلداری,تحقیق صندوق بانک,تحقیق کسری صندوق بانک,تحویلداری,تحویلداری بانک,تحویلداری بانکی,تحویلداری چیست,صندوق بانک,صندوق بانک ملی,کسری صندوق بانک,مقاله تحویلداری,مقاله صندوق بانک دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد بررسی…

 • تحقیق ارث (Sussession)

  ارث,تقسیم اموال,قانون ارث تحقیق ارث (Sussession) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ارث (Sussession)،در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:(تشيع) در قانون مدني مواد 861 الي 949 راجع به بحث ارث مي باشد و…

 • تحقیق بررسی کار و حقوق کارگر از دیدگاه اسلام

  آشنایی با حقوق کارگر از دیدگ,بررسی حقوق کارگر از دیدگاه اسلام,پاورپوینت حقوق کارگر از دیدگاه اسلام,تحقیق حقوق کارگر از دیدگاه اسلام,حقوق کارگر از نظر اسلام,حقوق کارگران از دیدگاه اسلام,کار و حقوق کارگر از دیدگاه اسلام,مقاله حقوق کارگر از دیدگاه اسلام…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان شادگان

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان شادگان,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان شادگان,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان شادگان,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان شادگان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق راهبردهاي توسعه صادرات بنگاه هاي کوچک و متوسط (SMEs) استان کردستان

  پایان نامه راهبرد توسعه صادرات,تحقیق در مورد توسعه صادرات,تحقیق راهبرد توسعه صادرات,توسعه صادرات,توسعه صادرات ایران,راهبرد توسعه,راهبرد توسعه بازاریابی,راهبرد توسعه صادرات,سند راهبرد توسعه صادرات,مقاله توسعه صادرات,مقاله راهبرد توسعه صادرات دانلود تحقیق راهبردهاي توسعه صادرات بنگاه هاي کوچک و متوسط (SMEs) استان…

 • تحقیق عايق حرارتي خلاء با استفاده از سازه صلب شونده توسط فشار هوا

  تحقیق عايق حرارتي خلاء با استفاده از سازه صلب شونده توسط فشار هوا,دانلود تحقیق عايق حرارتي خلاء توسط فشار هوا,دانلود عايق حرارتي خلاء ت,دانلود عايق حرارتي خلاء توسط فشار هوا,عايق حرارتي خلاء توسط فشار هوا,عايق حرارتي خلاء توسط فشار هوا(معماری)…

 • جزوه آموزشی گام به گام تحلیل پوش اور ساختمان فولادی دو طبقه در ایتبس براساس آخرین ویرایش نشریه 360

  آموزش پوش اور,پوش اور,پوش اور etabs,پوش اور ایتبس,پوش اور چیست,پوش اور مودال,تحلیل پوش اور,تحلیل پوش اور چیست,تحلیل پوش اور در ETABS,تحلیل پوش اور در ایتبس,تحلیل پوش اور در مودال,تحلیل پوش اور ساختمان فولادی دانلود جزوه آموزشی گام به گام تحلیل…