تحقيق تاريخچه شركت بهنوش ايران (آبجواسكول بين‌المللي سابق)

آبجو,آبجواسكل,آبجواسكول بين‌المللي سابق,بهنوش,تاريخجه شركت بهنوش,تاريخچه توليد ماالشعير,تتاريخچه توليد آبجو,تحقيق رشته صنايع,تحقيق صنايع,توليد دلستر,توليدات شركت بهنوش,دانلود تحقيق,شركت بهنوش ايران,كار تحقيقي صنايع,مهندسي صنايع
دانلود تحقيق تاريخچه شركت بهنوش ايران (آبجواسكول بين‌المللي سابق)

دانلود فایل

مقدمه: تاريخچه پيدايش :اگرچه محيط كار وارتباط آن باتندرستي
نيروي كارازروزگاران پيشين شناخته شده است، امادرگذشته اقدامي درخور توجه
درمورد حفاظت نيروي كار دربرابر خطرات شغلي انجام نمي پذيرفت. مطالعه شرايط
كاردرمعادن طلا، نقره وسرب دريونان ومصرباستان نشان دهندة عدم توجه بسنده
به مسئله سلامت وايمني كارگران مي باشد وازآنجا كه دربسياري موارد براي
استخراج معادن ازبردگان وزندانيان استفاده مي‌شده است،حكومت‌هاهيچ گونه
مسئوليتي دربرابر افراد نداشته وكاردرچنين جاهائي رادرواقع نوعي تنبيه
ومجازات مي‌دانستند. به تدريج شرايط حاكم برمحيط كاردگرگون شد وافرادبه
انديشه حفاظت ازخودافتادند وكارفرمايان درصدد حفظ وتأمين تندرستي نيروي
كاربرآمدند. يكي ازنخستين شواهد كنترل
مخاطرات كارمربوط به دوران روم باستان درسده دوم پيش ازميلاد است. درآن
زمان معدن‌چيان بااستفاده ازپارچه‌اي جلودهان خودرامي‌بستند تاازاستنشاق
گردوغبار جلوگيري نمايند. درهمين زمينه، پزشكان ودانشمنداني چند پابه ميدان
گذاشتند وگامهايي جهت اعتلاي تندرستي نيروي كاربرداشتند. نخستين باربقراط
درسدة چهارم پيش‌ازميلادمسموميت كارگران باسرب راتشخيص داد.نخستين كتاب
معتبردرطب كاردرسال1700به وسيله‌«رامازيني‌»كه اورا پدرطب كارمي‌نامند
منتشرشد. اونخستين فردي بودكه به پزشكان توصيه كرددرضمن پرسش‌هاي
خودازبيمار، پيشة اورانيز جويا شوند،زيراممكن است ارتباطي نزديك ميان شغل
فرد وبيماري وي وجود داشته باشد.اومطالعاتي باارزش برروي
معدن‌چيان،كيمياگران،شيشه‌سازان،نقاشان،آهنگران ودباغان انجام داد.
پس ازانقلاب صنعتي (درنيمةدوم سدةهيجدهم)،صنعت
وفن‌آوري رشدي چشمگيريافت،امابرخلاف بهبود وضع زندگي، افزايش سطح توليد
وراحت‌ترشدن كارها، كه ناشي ازپيشرفت علمي وفني بود،مشكلات وگرفتاري‌هاي
بسياري براي انسان بوجودآمد وسبب شد كه انسان معاصر درمعرض خطرات وتهديدهاي
بي‌شماري قرارگيرد كه ازآن جمله مي‌توان به بيماري‌هاوحوادث ناشي ازكارو
كهولت‌هاي زودهنگام،كه دراثرشرايط نامناسب كاري ايجاد مي‌شوند،اشاره كرد.
پيدايش چنين مشكلات ومعضلاتي
نيازشديد واساسي به فراگيري ورعايت اصول ايمني وبهداشت كار رانمايان ساخت
وانسان رابرآن داشت تادرصدد چاره‌جوئي‌هاي بنيادين برآيد وبراي حفظ نيروي
انساني وتأمين تندرستي،ايمني وبهداشت آن تدابيري بينديشد وبامسئله به
گونه‌اي علمي ونهادين برخورد كند. به اين ترتيب، نظام علمي نويني به نام
بهداشت حرفه‌اي روبه تكامل گذاشت.امروزاين علم تمام مسايل گوناگون پزشكي ،
بهداشتي وايمني درهرپيشه‌را دربرمي‌گيرد.روشن است كه تعريف يادشده
دربرگيرندة تمام افرادي كه به گونه‌اي دربخش توليد ياخدمات اشتغال دارند،
(همانند كارگران،كشاورزان، معلمان،كارمندان،زنان خانه‌دارو … ) مي‌شود.

درمحيط‌هاي صنعتي باوجود ماشين‌آلات وابزار فراوان، غالباً
كارگران درمعرض خطرات گوناگون قراردارند. باپيشرفت فن‌آوري وافزايش كاربرد
ماشين درتوليد نيز مخاطرات واحتمال بروز حوادث دراين گونه محيط‌ها فزوني
مي‌گيرد.ايمني صنعتي علمي است كه درپيش گيري ازبروز حوادث درمحيط كاربه
ياري انسان مي‌شتابد وهمواره درراستاي حفاظت وحراست ازنيروي كاروسرمايه گام
برمي‌دارد. محتواي ايمني صنعتي:اصولاًايمني صنعتي رشته‌اي گسترده
است كه به مجموعة تدابير، اصول ومقرراتي گفته مي‌شود كه بابه كارگرفتن
آن‌ها مي‌توان نيروي انساني وسرمايه رادربرابر خطرات گوناگون درمحيط‌هاي
صنعتي به گونه‌اي مؤثر وكارا نگهداري كرد وبه اين وسيله يك محيط كار بي‌خطر
وسالم براي افزايش كارايي كاركنان به وجود آورد.

تعريف علمي ايمني عبارت است از «ميزان درجه دوربودن
ازخطرات». واژة«Hazard»كه درتعريف علمي ايمني آمده است درواقع شرايطي است
كه داراي پتانسيل رساندن آسيب به كاركنان،تجهيزات، وساختمان‌ها ، ازبين
بردن مواد يا كاهش كارآئي دراجراي يك وظيفةازپيش تعيين شده مي‌باشد. هنگامي
كه«Hazard ‌» وجود دارد، امكان وقوع اثرات منفي يادشده وجود خواهد داشت
كلمة «Danger» گوياي قرار گرفتن درمعرض يك « Hazard » است . به اين ترتيب،
ايمني متضاد «Danger» بوده ودرصدد حذف خطرات بالفعل موجود درمحيط كار
مي‌باشد.
ايمني بطور صددرصد ومطلق وجود نداردوعملاً هم هيچ‌گاه حاصل
نخواهدشد.ازاين روست كه گفته مي‌شود ايمني حفاظت نسبي دربرابرخطرات است. يك
مكان ،يك كارمعين ويايك دستگاه زماني ايمن انگاشته مي‌شود كه احتمال خطر
مرگ، مجروح شدن وياابتلا به بيماري براي كساني كه درآنجا بوده ياباآن
دستگاه كار مي‌كنند درحد قابل قبول پايين باشد.اگر اين احتمال درمحيط كار
بادستگاهي ازحد قابل قبول بيشتر باشد آن محل يادستگاه غيرايمن تلقي
مي‌شود.به اين ترتيب تعريف ايمن وغيرايمن به طوردقيق ومطلق ممكن نيست وبه
حدود وميزان قابل قبول بستگي دارد. ميزان خطرقابل قبول درمحيط‌هاي مختلف
وزمان‌هاي گوناگون متفاوت است وبه طوركلي، مي‌توان گفت كه ميزان خطر قابل
قبول باپايين آمدن سطح ايمني ، افزايش وبا افزايش سطح ايمني، كاهش مي‌يابد.
باتوجه به تعريف ايمني ، مهندسي
ايمني عبارت است از “مقررات يا نظامي كه براي كاهش وقوع حوادث ازطريق حذف
ياكنترل خطرات به كارروند.”
درمهندسي ايمني صنعتي كه براي ايمن كردن محيط كارمورد توجه قرار مي‌گيرند عبارتند از : 1-پيش‌گيري ازحوادث 2-عوامل انساني 3-طراحي وجانمايي دستگاه‌ها 4-مديريت وراهبري ايمني 5-آموزش 6-بازرسي ونظارت فصل اول: تاريخچه وفرآيند توليدفصل دوم: ايمني عمومي وفرديفصل سوم: عوامل فيزيكي زيان‌آور محيط كار (صدا . روشنائي . تهويه . رنگ)فصل چهارم: عوامل شيميايي زيان‌آور محيط كارفصل پنجم : ارگونوميفصل ششم : ايمني دربرقفصل هفتم : ايمني حريق فصل هشتم : حوادث ناشي ازكار

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق صنايع دانلود تحقيق كار تحقيقي صنايع تحقيق رشته صنايع مهندسي صنايع بهنوش آبجو تاريخجه شركت بهنوش تتاريخچه توليد آبجو تاريخچه توليد ماالشعير توليد دلستر توليدات شركت بهنوش شركت بهنوش ايران آبجواسكول بين‌المللي سابق آبجواسكل

 • تحقیق جرايم رايانه اي

  پايان نامه,پايان نامه جرايم رايانه اي,پايان نامه كامپيوتر,جرايم رايانه اي دانلود تحقیق جرايم رايانه اي دانلود فایل چکیده: امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات(فضاى سایبر)است،مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى…

 • تحقیق هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكا

  پروژه هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكا,تحقیق در مورد هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكا,دانلود تحقیق هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكا,دانلود رایگان تحقیق هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكا,مقاله هدف هاى سياست خا,هدف هاى سياست خاورميانه اى امريكا تحقیق…

 • گزارش کارآموزی در یک شركت کامپیوتری و سيستم

  خرید گزارش ک,خرید گزارش کارآموزی رنگین کمان سيستم,دانلود کارآموزی رنگین کمان سيستم,دانلود گزارش کا رنگین کمان سيستم,دانلود گزارش کارآموزی رنگین کمان سيستم,کارآموزی رنگین کمان سيستم,کارورزی رنگین کمان سيستم,گزارش کارآموزی رنگین کمان سيستم گزارش کارآموزی در یک شركت کامپیوتری و سيستم…

 • ارزیابی و محاسبه تأخیرات ناشی از عوامل جوي در برنامه ریزي و مدیریت پیمان

  ارزیابی تاخیرات ناشی از عوامل جوی,تأخیرات ناشی از پرداخت تعدیل,تأخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت,تأخیرات ناشی از پرداخت ها,تحقیق تأخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت,تحقیق تأخیرات ناشی از پرداخت ها,محاسبه تأخیرات ناشی از عوامل جوي دانلود ارزیابی و محاسبه تأخیرات…

 • دانلود طرح توجیهی موتور جنرال

  امکان سنجی موتور جنرال,دانلود طرح توجیهی موتور جنرال,طرح تاسیس موتور جنرال,طرح تجاری موتور ج,طرح توجیهی پیرامون موتور جنرال,طرح توجیهی موتور جنرال,طرح کارآفرینی موتور جنرال,طرح کسب و کار موتور جنرال,کارآفرینی موتور جنرال دانلود دانلود طرح توجیهی موتور جنرال دانلود فایل این…

 • پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيري

  پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيري,تحقیق مهارت حل مساله و ت,دانلود پاورپوینت در مورد مهارت حل مساله و تصميم گيري,دانلود پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيري,دانلود رایگان پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيري,مهارت حل مساله و تصميم…

 • پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس چهارم کتاب کار زبان دهم

  جزوه زبان کنکور,جزوه کامل زبان 10 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی 10,زبان انگلیسی 10 دبیرستان برای کنکور,کتاب کار زبان دهم,کتاب کار زبان دهم با جواب,گرامر زبان انگلیسی10 برای کنکور,ویدئوهای آموزش زبان دهم,ویدئوهای درس اول کتاب کار زبان دهم دانلود پکیج کامل…

 • تحقیق آشنايي با سيستم هاي سوخت رساني کاربراتوري و انژکتوري

  انژکتور,سیستم سوخت بنزینی,سیستم سوخت رسانی,کاربراتور تحقیق آشنايي با سيستم هاي سوخت رساني کاربراتوري و انژکتوري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آشنايي با سيستم هاي سوخت رساني کاربراتوري و انژکتوري،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.بخشی…

 • تحقیق مفهوم مديريت منابع انساني در سازمان هاي تحقيق و توسعه

  پاورپوینت مديريت منابع انساني,تحقیق در موردمديريت منابع انساني,تحقیق سازمان تحقيق و توسعه,دانلود تحقیق در مورد مديريت منابع انساني,دانلود تحقیق مديريت منابع انساني,دانلود مقاله س,سازمان تحقيق و توسعه,مديريت منابع انساني,وظایف تحقیق مفهوم مديريت منابع انساني در سازمان هاي تحقيق و توسعه…

 • پاورپوینت فصل اول کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج ترجمه مهدی زارع

  پاورپوینت کتاب رفتار ساز,دانلود رفتار سازمانی,دانلود کتاب رفتار سازمانی,رفتار سازمانی رابینز,فصل اول کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج,کتاب رفتار سازمانی رابینز,کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج,منابع دکتری رفتار سازمانی,منبع ارشد رفتار سازمانی دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب رفتار سازمانی رابینز…