تحقیق آب موجود در جو

آب موجود در جو,پایان نامه آب موجود در جو,پروژه آب موجود در جو,پروژه در مورد آب موجود در جو,تحقیق آم,تحقیق در مورد آب موجود در جو,دانلود تحقیق آب موجود در جو,دانلود رایگان تحقیق آب موجود در جو,مقاله آب موجود در جو,مقاله در مورد آب موجود در جو
تحقیق آب موجود در جو

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:آب موجود در جو آب
در سه حالت بخار ،  ( بخار آب ) مایع   ( قطرات آب ) وجامد  ( بلورهی یخ )
در جو وجود دارد از این سه حالت ، تنها حالت بخار آن نامرئی است آب تحت
شرایط خاصی از یک حالت به حالت دیگر تغییر پیدا می کند که برای هر کدام نام
ویژه ای به کار گرفته  می شود .این تغییر حالتها ونامهای مربوط ، به شرح زیرند : تبخیر : تغییر حالت از مایع به بخار انجماد : تغییر حالت از مایع به  جامد تصعید : تغییر حالت از   جامد به بخار ذوب : تغییر حالت از جامد به مایع میعان : تغییر  حالت از بخار به مایع نهشت : تغییر حالت از بخار به جامد تغییر
از حالت به مایع به بخار نیازمند نهان تبخیر است و برای تغییر  از ح الت
جامد به منایع به گرمای نهان ذوب نیاز داریم .هنگامی که تغییر حالت در جهت
عکس صورت    گیرد ، گرمای نهان و ذوب آزاد می شوند وهمچنین برای تغییر 
حالت از جامد به بخار به گرمای نهان تصعی نیاز داریم که این گ رما در موقع
نهشت آزاد می شود . 4-1 بخار آب مقدار بخار آب
موجود  درجو بر حسب زمان و مکان متغیر است . مقدار واقعی بخار آب موجود
دریک نمونه هوا ممکن است با عبارت مختلفی تعریف شود که از  این قرارند . 4-1-1 نسبت آمیزه رطوبت به نسبت جرم بخار  به جرم هوای خشک ( هوای بدون بخار آب  ) اطلاق می شود وواحد آن گرم بر کیلوگرم است 4-1-2 رطوبت مطلق عبارت است از : نسبت جرم بخار آب به  حجمی که توسط مخلوط بخار آب و هوا اشغال شده است واحد رطوبت مطلق گرم بر متر مکعب است .4-1-3 فشار بخار آب عبارت است از فشار جزئی بخار آب موجود در جو این قسمتی از فشار کلی جو است و با واحد هکتو   پاسکال اندازه گیری میشود . ظرفیت 
پذیرش بخار آب در هوا ، با ازدیاد دما افزایش می یابد . در شکل 4-1 منحنی
بیشترین اشباع ، پذیرش بخار آب  در یک نمونه هوا را بر حسب دما نشان می دهد
در این شکل فرض بر این است که نمونه اشباع شده در مجاورت سطح مسطحی از آب
در تعادل قرار دارد . در شکل 4-1 محور قائم را می توان بر حسب آمیزه رطوبت
رطوبت مطلق و یا فشار بخار آب مدرج کرد . عبارت اشباع را هنگامی برای
نمونه ای از هوا به کار می بریم که آن نمونه بیشترین مقدار بخار آب را در
یک دمای خاصی در خود جای داده  باشد ./ در شکل 4-1 توده هوای a  با دمای   
25 و نسبت آمیزه رطوبت   25/21 اشباع است در این حالت نسبت آمیزه رطوبت را
نسبت آمیزه رطوبت اشباع می نامند . در هوای غیر اشباع C, b  میزان
کمتری بخار آب در مقایسه با حالت اشباع ان در یک دمای خاص وجود دارد . هر
گا ه مقداربخار اب در نمونه هوا از   حد اشباع آن در دمای مورد نظر بیشتر
شده باشد و هوا را ابر اشباع d می نامند .4-1-4 رطوبت نسبی چهارمین
عبارتی که غالبا برای توضیح بخار آب موجود در هوا به کار گر فته می شود ،
رطوبت نسبی RH  است این کمیت عبارت است از : نسبت جرم بخار آب موجود در
نمونه هوا در یک دمای خاص به  مقدار بخار آب موجود در همین  دما و درحالت
اشباع این نسبت بر حسب درصد بیان می شود . اندازه RH  برای یک نمونه
غیر  اشباع همواره کمتر از 100% است برای نمونه B در دمای   20 نسبت 10 به
15 می باشد که RH  آن 7/66% است برای نمونه c با نسبت 57/1 به 2 RH  مساوی
با 5/87 % می شود . دراین جا باید یاد آوری شد که : اگر چه نمونه B دارای
بخار آب بیشتری در مقایسه با نمونه C است ولی رطوبت نسبی آن کمتر از رطوبت
نسبی نمونه C است .این نشان دهنده این مطلب است که رطوبت نسبی توسط دمای
نمونه هوای کنترل می شود میزان بخار آب موجود در آن  پارامتر کنترل کننده
عمده نمی باشد . با تغییر دمای نمونه هوا انازه RH  تغییر می کند .اگر
میزان بخار آب موجود در نمونه همچنین فشار ثابت نگه داشته شوند ودمای نمونه
B به   30 B2 افزایش داده شود آن گاه PH به 37%    کاهش می یابد بر عکس
اگر دما به   170 کاهش یابد         RH (B3) به 90 % افزایش می یابد اندازه 
RH برای هوای اشباع A همواره 100% است و برای هوای ابر اشباع D که ممکن
است تحت شرایط خاصی در جو و جود داشته باشد همواره بیشتر از 100% خواهد بود
تغییردر رطوبت نسبی تنها با  تغییر دمای هوا صورت نمی پذیرد . می توان
با افزایش موجودی بخار آب و کاهش دما به طور همزمان B- K  به حالت اشباع 
دست یافت .4-2 دمای نقطه شبنم دمای نقطه شبنم
دمایی است که اگر نمونه ای از هوا را 0 با ثابت نگه داشتن موجودی بخار آب و
فشار ) تا آن دما را پایین آوریم به حالت اشباع برسد .البته این مساله که
درمجاورت سطح همواری از آب ( در حالت مایع آن ) صحت دارد بنابراین با توجه
به شکل 4-1 نقطه شبنم نمونه B برابر با   14  (B4)   است . برای دماهای زیر
صفر درجه سانتی گراد حالت اشباع نسبت به سطح همواری از یخ بیان می شود
دمایی را که این شرایط برای نمونه ای از هوا با موجودی بخار آب معینی در آن
وجود داشته باشد نقطه یخبندان می  نامند . شکل 4-2 برای نمونه غیر اشباع  (
E )   اندازه دمای نقطه یخبندان  ( E1 )  اندازه دمای نقطه یخبندان E1 
بزرگتر از دمای نقطه شبنم E2  است  4-3 تراکم تراکم
بخار آب در جو اغلب درنتیجه کاهش دمای هوا به زیر نقطه شبنم اتفاق می افتد
در شکل 4-1 دمای B4  با نقطه شبنم   14 تا   10  B5  کاهش یافته و ابر
اشباع می شود .این وضعیت به ندرت  پایدار می ماند زیرا مقداری از بخار
آب در ابتدا متراکم شده ( B6 – B7 )   و باعث ادامه تراکم می شود ( B7 – B8
)  عمل تراکم در جو نیاز به حضور هسته تراکم دارد که ذرات بسیار ریز
موجود در  ( هواویزها ) این نقش را ایفا می کند .این ذرات د رغلظتهای مختلف
بر اثر جریانهای طبیعی جو از قبلی فعالیت آتش فشانها ف جبابهای کوچک جدا
شده از سطح دریا و ناشی از فرایندهای شیمیایی انجام شده در  جو از زمین به
هوا وارد می شوند کلروسدیم ( نمک طعام ) و ذرات اسید سولفوریک نمونه هایی
از هسته های تراکم بوده  که جاذب رطوبت می باشد . این هسته ها قسمتی از
قطره های آب را تشکیل داده و باعث ادامه حضور این قطره ها در هوای اشباع می
شوند . قطره های آب  شکلهای مختلفی رادر جود دارند که این امر بستگی به
جریانی داردکه طی آن دما کاهش یافته است (  فصل  پنجم )  به طور نظری وجود
یک توده  هوا در دمایی پایین تر از نقطه شبنم و به صورت ابر اشباع امکان
پذیر است مشروط به این که هسته تراکم در هوا وجود نداشته باشد از آمیزش
دو نمونه هوا با دما و رطوبت نسبی متفاوت شاید بتوان تراکم ایجاد کرد در
شکل 4-3 از مخلوط کردن نمونه Q با رطوبت نسبی 100% و نمونه P  با رطوبت
نسبی کنتر از 100% نمونه M موجود بخار آب و دمای آن بین نمونه های Q,P قرار
دارد به دست می آید همان گونه که  ملاحظه می شود نمونه M در حالت ابر
اشباع قرار داشته و درصورت وجود هسته تراکم صورت خواهد گرفت …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 89

 

آب موجود در جو تحقیق در مورد آب موجود در جو دانلود تحقیق آب موجود در جو دانلود رایگان تحقیق آب موجود در جو پروژه آب موجود در جو مقاله آب موجود در جو مقاله در مورد آب موجود در جو پروژه در مورد آب موجود در جو پایان نامه آب موجود در جو تحقیق آم

 • پاورپوینت عمارت نجف خان بهبهان

  تحقیق عمارت نجف خان,تحقیق عمارت نجف خان بهبهان,طرح عمارت نجف خان,طرح عمارت نجف خان بهبهان,عمارت نجف خان,عمارت نجف خان بهبهان,معماری عمارت نجف خان,معماری عمارت نجف خان بهبهان,مقاله عمارت نجف خان,مقاله عمارت نجف خان بهبهان دانلود پاورپوینت عمارت نجف خان بهبهان…

 • تحقیق ارزيابي فعاليت و كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در صنايع ايران

  ارزيابي فعاليت و كارايي واحد تحقيق و توسعه,ارزيابي فعاليت و كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه,تحقيق و توسعه,تحقیق و توسع در شرکت های ایرانی,تحقیق و توسعه در ایران دانلود تحقیق ارزيابي فعاليت و كارايي واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در صنايع…

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان کرمان

  دانلود نقشه کاربری اراضی استان کرمان,شیپ فایل کاربری اراضی استان کرمان,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان کرمان,نقشه ی کاربری اراضی استان کرمان دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان کرمان دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان کرمان مشخصات سیستم…

 • تحقیق راه خداشناسي

  تحقیق خداشناسی,تحقیق راه خداشناسی,تحقیق شناخت خدا,خداشناسی,دانلود تحقیق خداشناسی,دانلود تحقیق شناخت خدا,راه خداشناسي,شناخت خدا,مقاله خداشناسی,مقاله راه خداشناسی دانلود تحقیق راه خداشناسي دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع راه خداشناسي، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:    …

 • معرفی کسب کار خانگی منشی گری و پشتیبانی اداری

  آموزش منشی گری و پشتیبانی اداری در منزل,دانلود طرح کسب کار خانگی,درآمد کار خانگی منشی گری و پش,کار آسان در منزل,کار خانگی پیرامون منشی گری و پشتیبانی اداری,کار در منزل,کسب کار خانگی منشی گری و پشتیبانی اداریکار در منزل منشی…

 • تحقیق تحليل محتواي كتاب هاي درسي سال اول دوره راهنمايي بر حسب سازه ي انگيزه پيشرفت

  تحقیق در مورد کتاب های درسی,تحقیق کتاب های درسی,تحليل محتواي كتاب هاي درسي,تحليل محتواي كتاب هاي درسي سال اول دوره راهنمايي,محتواي كتاب هاي درسي سال اول دوره راهنمايي,مقاله در مورد کتاب های درسی,مقاله کتاب های درسی دانلود تحقیق تحليل محتواي…

 • فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هشتم (My Village: روستای من)

  آموزش زبان انگلیسی,دانلود آموزش زبان انگلیسی,دانلود درس ششم زبان هشتم,دانلود زبان انگلیسی پایه هشتم,دانلود زبان انگلیسی دوم راهنمایی,درس ششم زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فیلم آموزش کامل درس ششم زبان انگلیسی هشتم…

 • پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392)

  پرسش نامه استاندارد انسجام درونی,پرسش نامه انسجام درونی,پرسشنامه استاندارد انسجام درونی,پرسشنامه انسجام درونی,دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی,دانلود پرسشنامه انسجام درونی,دانلود رایگان پرسشنامه انسجام درونی دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392) دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی…

 • پاورپوینت شی‌گرایی در مهندسی نرم‌افزار

  پاورپوینت شی‌گرایی در مهندسی نرم‌افزار,تجريد Abstraction,روشهاي طراحي,محصور کردن Encapsulation,مزاياي مدل شئ و كاربردهاي آن,واحدبندي Modularity پاورپوینت شی‌گرایی در مهندسی نرم‌افزار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت شی‌گرایی در مهندسی نرم‌افزارقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید:48فهرست مطالب:  مقدمه  روشهاي طراحي    تجريد …

 • تحقیق مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور

  برنامه ريزي استراتژيك,پایان نامه مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور,پروژه مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور,تحقیق مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور تحقیق مطالعه و…