تحقیق بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌

پایان نامه پیرامون حل مسأله در پيشرفت رياضي,پروژه حل مسأله در پيشرفت رياضي,تحقیق حل مسأله در پيشرفت رياضي,تحقیق در مورد حل مسأله در پيشرفت رياضي,تحقیق روانشناسی حل مسأله در پ,دانلود تحقیق حل مسأله در پيشرفت رياضي,مقاله حل مسأله در پيشرفت رياضي
تحقیق بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالبفصل اول: طرح تحقيقمقدمه    بيان مسئله    ضرورت تحقيق    اهداف تحقيق    فرضيه‌هاي پژوهش    تعريف اصطلاحات و متغيرها    تعريف نظري راهبردهاي حل مسئله    تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسئله    متغيرهاي تحقيق    متغير مستقل    متغير وابسته    متغيرهاي كنترل    تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير مستقل)    تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول)    تعريف عملياتي نگرش نسبت به رياضي (متغير وابسته اول)    تعريف نظري پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)    تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)    فصل دوم: پيشينه و زمينه‌هاي نظري پژوهشمقدمه    الف) مباني نظري در زمينه موضوع تحقيق    تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسئله    حل مسئله و انتقال يادگيري    رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله    راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت    نظريه‌هاي پيرامون حل مسئله    حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايان     حل مسئله از ديدگاه گشتالت    رويكرد خبرپردازي به حل مسئله    مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)    طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله    مباني نظري در زمينه نگرش    تعريف نگرش    ويژگيها و ابعاد نگرش    تغيير نگرش    الگوهاي يادگيري تغيير نگرش    الف) نظريه محرك – پاسخ    نظريه هاولند    ب) نظريه مشوقها و تعارضها    الگوهاي شناختي تغيير نگرش    الف) نظريه تعادل    ب) نظريه توافق    ج) نظريه همسازي شناختي    د) نظريه قضاوت اجتماعي    الگوهاي كاركردي    نگرشها و آموزش و پرورش    ب) يافته‌هاي پژوهش در زمينه موضوع تحقيق    فصل سوم: روش تحقيقروش تحقيق    جامعه آماري     نمونه و روش نمونه‌گيري    ابزار پژوهش    شيوه اجرا    روش تجزيه و تحليل داده‌ها    فصل چهارم: تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها4-1) مقدمه     4-2) آزمون همتاسازي    4-3) تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي    4-4) تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطي    الف) فرضيه اول    ب) فرضيه دوم    فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيرينتايج پژوهش    محدوديتهاي پژوهش    پيشنهادات به پژوهشگران    ضمائم و پيوستها    فهرست منابع فارسي    فهرست منابع لاتين     پرسشنامه پژوهش    تكاليف ارائه شده     فهرست جداولجدول (3-1) مقايسه درصد صفحات كتاب اختصاص يافته به مواد سه‌گانه و درصد نمرات امتحاني    جدول (4-1) مقايسه شاخص‌هاي آماري نمرات ثلث دوم دو گروه تجربي و گواه     جدول (4-2) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پيش‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به رياضي    جدول (4-3) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات گروه گواه در پيشآزمون نگرش نسبت به رياضي    جدول (4-4) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج نسبت به رياضي    جدول (4-5) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضي    جدول (4-6) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي    جدول (4-7) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي گروه گواه    جدول (4-8) توزيع فراواني نمرات گروه آزمايشي در پيش ‌آزمون نگرش‌ نسبت به رياضي    جدول (4-9) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پيش ‌آزمون نگرش گروه آزمايش     جدول (4-10) توزيع فراواني نمرات گروه گواه در پس ‌آزمون مقياس نگرش‌سنج  نسبت به رياضي    جدول (4-11) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون نگرش نسبت به رياضي گروه گواه    جدول(4-12) توزيع فراواني نمرات گروه‌آزمايشي در پس‌‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي    جدول (4-13) اندازه‌هاي گرايش مركزي و تغييرپذيري مربوط به نمرات پس ‌آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي گروه آزمايش     جدول (4-14) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد فرضيه شماره 1    جدول (4-15) اطلاعات حاصل از تحليل داده‌ها، اجراي آزمون t و استخراج t جدول در مورد فرضيه شماره 2    بخشی از متن تحقیق:چكيده:در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه اين مدرسه فقط داراي دو كلاس راهنمايي بود، دانش‌آموزان اين دو كلاس كه نمره رياضي نيم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پيش‌آزمون مقياس نگرش سنج نسبت به رياضي بر روي آنها اجرا گرديد. در اين ميان 30 نفر به عنوان گروه آزمايش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهاي حل مسأله بر روي گروه آزمايشي به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پايان يك آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و نيز پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضي بر روي دو گروه اجرا گرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه اين روش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را در قياس با گروه گواه افزايش داد همچنين نگرش گروه آزمايش را هم نسبت به رياضيات بهبود بخشيد…این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 105

 

تحقیق حل مسأله در پيشرفت رياضي تحقیق در مورد حل مسأله در پيشرفت رياضي دانلود تحقیق حل مسأله در پيشرفت رياضي پروژه حل مسأله در پيشرفت رياضي مقاله حل مسأله در پيشرفت رياضي پایان نامه پیرامون حل مسأله در پيشرفت رياضي تحقیق روانشناسی حل مسأله در پ

 • پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع هماهنگی

  پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,دانلود فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,نکات فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان دانلود پاورپوینت فصل…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بیرجند

  استان خراسان جنو,بخش های شهرستان بیرجند,شیپ فایل بخش های شهرستان بیرجند,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بیرجند,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان بیرجند,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان…

 • تحقيق مرور كلي بر نرم افزار Solid Edge

  تحقيق,تحقيق مرور كلي بر نرم افزار Solid Edge,تحقيق مكانيك,تحليل نرم افزار,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,مرور نرم افزار,نرم افزار دانلود تحقيق مرور كلي بر نرم افزار Solid Edge دانلود فایل نرم افزار Solid Edge يك ابزار كمك كامپيوتر ي است كه بر اساس…

 • پاورپوینت تاریخ بازی های المپیک نوین و باستان

  المپیک,بازی,تاریخچه,ورزشهای المپیک پاورپوینت تاریخ بازی های المپیک نوین و باستان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  تاریخ بازی های المپیک نوین و باستان،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخشی از متن پاورپوینت:در مورد خاستگاه بازی های…

 • پاوروینت کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

  تاثیر نانو در کشاورزی,کاربرد تکنولوژی در کشاورزی,کاربرد نانو در کشاورزیpdf,کاربرد نانو ذرات در کشاورزی,کودهای نانو در کشاورزی,مقاله در مورد نانو تکنولوژی در کشاورزی,نانو حسگرها در کشاورزی,نانو در کشاورزی ایران پاوروینت کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • مکانیزم بادامک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی مکانیزم بادامک,نقشه های اجرایی مکانیزم بادامک طراحی شده در سالیدورک دانلود مکانیزم بادامک طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل مکانیزم بادامک طراحی شده…

 • پاورپوینت مفصل زانو

  تحقیق در مورد مفصل ز,رباط های مفصل زانو,عضلات رانی,عضلات همسترینگ,عضله خیاطه,عضله دو سر رانی,عضله دوقلو,عضله راست داخلی,عضله راست قدامی,عضله رکبی,عضله نیم غشایی,عضله نیم وتری,مفصل زانو,مفصل زانو مصنوعی,مفصل زانوی مصنوعی,مقاله مفصل زانو دانلود پاورپوینت مفصل زانو دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • تحقیق آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش همگرايي

  آزمون مدل كلاسيك تورم,آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران,آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران روش همگرایی,تحقیق آزمون مدل كلاسيك تورم,تحقیق آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران,مقاله آزمون مدل كلاسيك تورم,مقاله آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران تحقیق آزمون مدل كلاسيك…

 • تحقیق حقوق و مجازات

  پایان نامه پیرامون حقوق و مجازات,پروژه حقوق و مجازات,تحقیق حقوق و مجازات,تحقیق در مورد حقوق و مجازات,تحقیق روانشناسی حقوق و مجازات,دانلود تحقیق حقوق و مجازات,مقاله حقوق و مجازات تحقیق حقوق و مجازات رفتن به سایت اصلی  بخشی از متن تحقیق:مقدمهاین…

 • پلان ساختمان اداري 2 طبقه

  پلان ساختمان اداري 2 طبقه دانلود پلان ساختمان اداري 2 طبقه دانلود فایل پلان ساختمان اداري 2 طبقه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان ساختمان اداري 2 طبقه