تحقیق بررسي رابطه بین توانمندسازي کارکنان با استقرار مديريت کيفيت جامع در سازمان بيمه مرکزي ايران

استقرار مديريت کيفيت جامع,تحقیق استقرار مديريت کيفيت جامع,تحقیق توانمندسازي کارکنان,تحقیق مديريت کيفيت جامع,توانمندسازي کارکنان,رابطه بین توانمندسازي کارکنان با استقرار مديريت کيفيت جامع,مديريت کيفيت جامع
دانلود تحقیق بررسي رابطه بین توانمندسازي کارکنان با استقرار مديريت کيفيت جامع در سازمان بيمه مرکزي ايران

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه بین توانمندسازي کارکنان با استقرار مديريت کيفيت جامع در سازمان بيمه مرکزي ايران،در قالب word و در 193 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: کلیات تحقیقمقدمهبيان مسألهاهميت و ضرورت تحقیقاهداف تحقيقهدف اصلياهداف فرعيفرضيه هاي تحقيقفرضيه اصلفرضيه هاي فرعيتعريف عملياتي واژه هاي کليدي تحقيقتوانمندسازي کارکنانمديريت کيفيت جامعجامعه آمارينمونه آماريروش تحقيقابزار گردآوري داده هاروش تجزيه و تحليل داده هاقلمرو تحقيققلمرو موضوعيقلمرو مکانيقلمرو زمانيفصل دوم: مبانی نظریمقدمهبخش اول:توانمندسازيرويکردهاي توانمندسازيرويکرد رابطه اي يا چند بعديرويکرد روان شناختيتوانمندسازي روان شناختیاحساس معني دار بودناحساس خود کارآمدياحساس خودتعيينياحساس تأثیراحساس داشتن اعتماد به ديگرانپيش زمينه هاي توانمندي روان شناختيويژگيهاي شخصيتياحترام به خودکانون کنترلمحتواي کاراطلاعاتپاداشويژگيهاي ساختار اجتماعي واحدهاي کاري در فرآيند توانمندسازيسابقه تحقیقات انجام شدهتاريخچه توانمندسازيعصر ماشين.اواخر دهه 1700 واوايل دهه 1800 : صنايع بومي وسيستم کارخانهاواسط دهه 1800 و اوايل دهه1900 عرصه مديريت علمياواسط دهه 1900 عصر سيستمدهه 1970 و 1980: نياز به تغييرات بنياديندهه 1990: سازمان هاي امروزي و توانمند کنندهسير توسعه مقياس هاي اندازه گيري توانمندسازيموانع توانمندسازيمزاياي توانمندسازيانتقادات نسبت به توانمندسازيتوانمندسازي و قدرتقدرتقدرت به عنوان يک سازه رابطه اي يا چندبعديقدرت به عنوان يک سازه انگيزشيقدرت به عنوان يک بازي با مجموعه صفر در مقابل تبادل دو طرفه نفوذقدرت به عنوان يک علاقه فردي درمقابل يک علاقه اجتماعيپارادايمهاي قدرترويکرد عقلائي- کارکردگرارويکرد تکثرگرارويکرد تفسيري.رويکرد افراطي (راديکال)رويکرد پست مدرنتفاوت توانمند سازي و غني سازي شغليتفاوت توانمندسازي و مشارکت کارکنانمدلهاي توانمندسازيمدل مک لاگان و نلمدل وگت و مارلمدل مالاک و کارزتدمدل اسپريتزربخش دوم:مديريت كيفيت جامعمقدمهتاريخچه مديريت کيفيت جامعسوابق تحقیقاهداف مديريت كيفيت جامع‌مفهوم مديريت كيفيت جامعمشخصات مديريت كيفيت جامعمفهوم كيفيت در مديريت كيفيت جامع‌مفهوم جامعيتسه اصل اساسي مديريت كيفيت جامعقوانين مدیریت کیفیت جامعمداخله مدیریت کیفیت جامعمدیریت کیفیت جامع در عملنيازمندي هاي اساسي اجراي مدیریت کیفیت جامعنيروهاي جلوبرنده (پيش برنده) درمدیریت کیفیت جامعنيروهاي بازدارنده در مدیریت کیفیت جامعتكامل مديريت كيفيت جامعمدل هاي تكامل مديريتتكامل مفهوم کيفيتچهار انقلاب فكري مديريتتوجه و تمركز بر روي مشتريبهبود مستمرمديريت در سازمان هاي فرآيندمحورمدل اجرايي مديريت كيفيت جامعكليات مدل اجراييتشريح اقدامات اجرايياقدامات در مرحله توجيه مديرانتشكيل هسته كيفيت جامعاقدامات اجرايي در مرحله بررسياقدامات اجرايي در ارتباط با تهيه برنامه كلان اجرايي.اقدامات اجرايي براي پياده كردن برنامه كلان.تشكيل اداره اطمينان از كيفيتبررسي عملكرد زيرسيستم هاي نظام مديريت كيفيت جامعوضعيت كنوني مديريت كيفيت جامعبخش سوم:معرفي بيمه مركزي ايرانمقدمهبيمه چيستتاريخچه بيمهبيمه  در دنياي  امروزتاریخچه بیمه در ایرانتشكيل و موضوعوظايف و اختياراتاركان بيمه مركزي ايراننتيجه گيريچارچوب نظری و مدل مفهومی تحقيقفصل سوم:روش تحقیقمقدمهروش‌شناسي تحقيقجامعه آمارینمونه آماريروش نمونه گيريروش جمع آوري داده هاابزار سنجش تحقيقروايي و پايايي پرسشنامهرواييپاياييروش تجزيه و تحليل داده‌هاروش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيقآمار توصيفيآمار استنباطيفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده هامقدمهيافته ‏هاي توصيفيبررسي استنباطي داده هابررسي و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق (آزمون همبستگي)آزمون فرضيه اصليآزمون فرضيه هاي فرعيآزمون میانگین  یک جامعهرگرسيونفصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمهبررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون همبستگي پيرسونبررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعهارائه پيشنهاداتپيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيقپیشنهاداتی برای تحقیقات آتیمحدوديتهاي تحقيقفهرست منابع وماخذمنابع فارسیمنابع لاتین.پیوست هاچکیده تحقیق:تقاضاهاي جديد براي بهره وري و مزيت رقابتي، از طريق كاراتركردن عمليات و بهره گيري ازفن آوري جديد تعهد و التزام به ارائة محصولات و خدمات كيفي و جلب رضايت مشتري و ارباب رجوع از چالش هایی است که مدیران امروز سازمان ها را به خود مشغول ساخته است. از طرف ديگر امروزه شرط بقاي هر سيستم سازماني بذل توجه عميق و کافي به نيروهاي انساني موجود خود و تلاش در جهت خلق ارزشي تحت عنوان «کارمندان ما ارزشمندترين دارائي هاي ما هستند» مي باشد. نيروي انساني توانا و کارآمد، مي تواند سازمان را کارا، سودآور و مفيد به حال جامعه بسازد و در کل، کشور را شکوفا کند و از وابستگي برهاند، در این میان مدیریت کیفیت جامع از مفیدترین و مؤثرترین روش های مورد استفاده در سیستم های مدیریتی به شمار می رود که به نحو شایسته، مباحث کیفیت را در بر دارد. بنابر این در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین توانمندسازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان بیمه مرکزی ایران که در سال 1388مشغول به فعالیت هستند، می باشد که به روش نمونه گیری طبقه اي تصادفی یک نمونه 117 نفر انتخاب شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای توانمند سازی (938/0) و مقدار آلفای مدیریت کیفیت جامع (755/0) می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و معناداری تمامی رابطه ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای بررسی مناسب بودن وضعیت ابعاد توانمندسازی کارکنان از آزمون میانگین یک جامعه استفاده گردید که مناسب بودن وضعیت آن ها تأیید شد.در پایان نیز جهت مشخص کردن سهم هر یک از ابعاد توانمندسازی در استقرار مدیریت کیفیت از مدل رگرسیون استفاده شد و نشان داد که متغیر های شایستگی شغلی وخود مختاری شغلی با سطح معنی داری کمتر از 05/0 نقش مؤثری در استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران دارند.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
رابطه بین توانمندسازي کارکنان با استقرار مديريت کيفيت جامع توانمندسازي کارکنان استقرار مديريت کيفيت جامع مديريت کيفيت جامع تحقیق توانمندسازي کارکنان تحقیق استقرار مديريت کيفيت جامع تحقیق مديريت کيفيت جامع

 • تحقیق تجزیه و تحلیل صورت های نقدی

  تجزیه تحلیل صورتهای مالی,تجزیه صورتهای مالی,تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت,تجزیه و تحلیل صورت های نقدی,تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,تحلیل صورت های شرکت,تحلیل صورت های مالی,تحلیل صورتهای بانک ها,تحلیل صورتهای شرکت,تحلیل صورتهای مالی دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل صورت…

 • تحقيق تدابیر ایمنی فنی هنگام قطع کامل ولتاژ و یا قطع قسمتی از ان

  ايمني پستهاي برق,ايمني در برق,تحقيق,تحقيق برق,تحقيق تدابیر ایمنی فنی هنگام قطع کامل ولتاژ و یا قطع قسمتی از ان,تدابير ايمني برق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي دانلود تحقيق تدابیر ایمنی فنی هنگام قطع کامل ولتاژ و یا قطع قسمتی از ان دانلود فایل…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان کرمانشاه

  انواع اقلیم استان کرمانشاه,شیپ فایل طبقات اقلیمی استان کرمانشاه,نقشه ی انواع اقلیم استان کرمانشاه,نقشه ی طبقات اقلیمی استان کرمانشاه دانلود نقشه طبقات اقلیمی استان کرمانشاه دانلود فایل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان کرمانشاه مشخصات سیستم تصویر لایه:   Geographic Coordinate…

 • پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد جوشكاري اكسي,پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي,تحقیق جوشكاري اصطكاكي,جوشكاري اصطكاكي,دانلود پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي,دانلود پاورپوینت در مورد جوشكاري اصطكاكي,دانلود تحقیق,دانلود رایگان پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت جوشكاري اصطكاكي قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 22قابل…

 • پرسش نامه استاندارد سرمایه فکری

  پرسش,پرسش نامه استاندارد سرمایه فکری,پرسش نامه سرمایه انسانی,پرسش نامه سرمایه فکری,پرسشنامه,پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری,پرسشنامه سرمایه انسانی,پرسشنامه سرمایه فکری,دانلود پرسش نامه سرمایه فکری,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه سرمایه فکری دانلود پرسش نامه استاندارد سرمایه فکری دانلود فایل دانلود پرسش نامه استاندارد سرمایه فکری،در…

 • سورس لوگو دهیاری ها با فرمت psd

  دانلود رایگان لوگو,دانلود فایل psd لوگو دهیاری ها,دانلود لوگو دهیاری ها,دانلود لوگو دهیاری ها psd,سورس لوگو دهیاری ها,فایل psd لوگو دهیاری ها,فایل لوگو دهیاری ها,لوگو دهیاری ها,لوگو دهیاری ها psd,نمونه لوگو دهیاری ها دانلود سورس لوگو دهیاری ها با فرمت…

 • تحقیق تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر گروه های مقاومت اسلامی فلسطین جهاد اسلامی و حماس

  اصول و مبانی سیاست خارجی,پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین جهاد اسلامی و حماس,پروژه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر گروههای مقاومت اسلامی فلسطین جهاد اسلامی و حماس تحقیق تأثیر سیاست خارجی…

 • پاورپوینت کتاب دیرینه شناسی 2 (سنگ واره های ذره بینی) تالیف غلامعلی شایگان

  پاورپوینت,دانلود پاورپوینت دیرینه شناسی 2(سنگواره های ذره بینی),دیرینه شناسی,زمین شناسی,زیرزمینی,سنگواره پاورپوینت کتاب دیرینه شناسی 2 (سنگ واره های ذره بینی) تالیف غلامعلی شایگان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت کتاب دیرینه شناسی 2 (سنگ واره های ذره بینی) تالیف غلامعلی شایگان،در…

 • پکیج فایل های آموزشی گردشگری و صنعت توریسم

  تحقیق توریسم,تحقیق جهانگردی,تحقیق گردشگری,تحقیق هتل داری,توریسم,جهانگردی,صنعت توریسم,صنعت جهانگردی,صنعت گردشگری,صنعت هتل داری,گردشگری,مقاله توریسم,مقاله جهانگردی,مقاله گردشگری,مقاله هتل داری,هتل داری دانلود پکیج فایل های آموزشی گردشگری و صنعت توریسم دانلود فایل دانلود پکیج فایل های آموزشی گردشگری و صنعت توریسم،در قالب 50 فایل word،…

 • تحقیق از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوری جهانی

  پاورپوینت مشروعيت حقوق بشر,پایان نامه مشروعيت حقوق بشر,تحقیق مشروعيت حقوق بشر,تحقیق مشروعيت در حقوق بشر,مشروعيت حقوق بشر,مشروعيت در حقوق بشر,مقاله مشروعيت حقوق بشر,مقاله مشروعيت در حقوق بشر تحقیق از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوری جهانی رفتن به…