تحقیق تاريخ پيدايش HACCP

پروژه تـاريـخ پـيدايـش HACCP,تـاريـخ پـيدايـش HACCP,تحقیق در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP,دانلود تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP,دانلود رایگان تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP,مقاله تـاريـخ پـيدايـش HACCP,مقاله در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP
تحقیق تاريخ پيدايش HACCP

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:معرفي (INTRODUCTION)تـاريـخچه پـيدايـش HACCP1959 شركت پيلسبري (PILLSBURY) مفهوم HACCP را براي ناسا ابداع كرد.1971 مفهوم HACCP در ايالات متحده آمريكا ارائه شد.1980 سازمان بهداشت جهاني و سازمان ICMSF در مورد HACCP گزارش مي دهند.1983 بخش اروپائي سازمان بهداشت جهانيHACCP را به عنوان يك ابزاركارآمد براي مواد غذائي‏توصيه ميكند.1985سازمان NRC در ايالات متحده آمريكا HACCP را توصيه مي نمايد.1988 كتاب سازمان ICMSF در مورد HACCP انتشار مي يابد.1991 گنجانيدن ضوابط HACCP در كدكس1993 الي 1995 برگزاري جلسات مشاوره توسط سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار و كشاورزي1997 كد كس مستندات تجديدنظر شده را منتشر مي كند.1998 سازمان بهداشت جهاني و سازمان خوارو بار و كشاورزي راهنمايي براي ارزيابي نظارتي HACCP تهيه ميكنند.اداره ملي هوانوردي و فضاNASA: National Aeronoutics and Space AdminisTration انجمن بين المللي مشخصات ميكروبيولوژيكي غذاICMSF : International Dairy Federation CODEX : Codex Alimentarius Commission on FAO/WHO Organizationكميسيون مواد غذائي كدكس/ يك سازمان غذا وكشاورزي/سازمان بهداشت جهاني HACCP  چيست ؟ HACCP مخفف كلمات Hazard Analysis Critical Control Pointيعني :تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل بحراني است كه به عنوان ابزار تحليلي براي :توليد وارائه غذاي سالم براي مصرف كنندگان سراسر جهانايجاد سيستمي پويا، فراگير و كاربردي منطقي و قابل فهم مبتني بر پيشگيري از وقوع خطرچـــرا HACCP  ؟روشهاي بازرسي سنتي كفايت لازم را نمي نمايد.به بازرسيهاي غيرقابل اعتماد كه براي ايمني محصول انجام مي شود پايان مي دهد.بازنگري كنترلهاي گذشته را توصيه مي نمايد.با اطمينان از سلامت محصول، هزينه ها را كاهش مي دهد.بر روي منابعي كه بر سلامت محصول مؤثرند تمركز دارد.از انجام نشدن كنترلها جلوگيري مي نمايد.به صورت دوره اي و سيستماتيك بر اصلاح روشها تاكيد مي نمايد.از بهدررفتن محصول و فراخوان آن جلوگيري مي نمايد.ضرورت HACCP  براي :  شناسائي خطرات مواد غذايي و فراخوان آنها آموزش براي رعايت اصول بهداشتي در فرآيندهاي غذائيكنترل خطرات باكتريولوژيجابجائي ضايعاتمواد اوليه خام و روش كنترل كيفيت آنهابرنامه نظافت كارخانهكنترل جانواران موذيشكايات مشتريانپايش و اندازه گيري محصولاستانداردهاي بهداشتي مواد غذائي و مميزي آنهاكنترل درجه حرارت2- تعاريف و واژگان•    خطر (HAZARD) عامل بيولوژيكي،شيميائي و يا فيزيكي موجود در مواد غذائي كه براي مصرف كنندگان زيان آور باشد.  •    تجزيه وتحليل خطر (HAZARD ANALYSIS) فرآيند
جمع آوري و ارزيابي اطلاعات مربوط به خطرات كه از شروع تا پايان توليد
واستفاده محصول ممكن است بروز نمايد و سلامت مواد غذايي را تهديد كند و
بايد در طرح HACCP بيان گردد.  •    طرح HACCP مداركي كه بر اساس
اصول HACCP به منظور اطمينان از كنترل خطرات براي سلامت محصول در
ايستگاههاي چرخه مواد غذائي بايدتعيين و كنترل شود، تهيه مي گردد.•    نقطه كنترل بحراني (Critical Control Point) مرحله اي كه كنترل بايد به منظور حذف يك خطر يا رساندن آن بحدقابل قبول انجام گيرد.  •    حد بحراني (Critical Limit) ميزان يا حدي كه بين قبول و غير قبول واقع است.  •    سيستم HACCP (HAccp System) سيستم مديريتي است كه براي شناسائي، ارزيابي و كنترل خطرات كه براي سلامت مواد غذائي كاربرد دارد طراحي شده است  .•    درخت تصميم گيري نقطه كنترل بحراني (Critical Control Point Decision Tree) سئوالاتي كه به صورت سيستماتيك براي تعيين نقطه بحراني مورد استفاده قرار مي گيرد.•    سازمان (Organization)موسسه،
شركت يا اداره اي كه مسئوليت توليد و ارائه خدمت در چرخه مواد غذائي را
(تهيه، توليد، بسته بندي ، نگهداري و توزيع تا مرحله مصرف) را بر عهده
دارد.  •    پايش (Monitoring)اقدامي برنامه ريزي شده اي كه از مشاهده و اندازه گيري براي كنترل CCP ها در يك سازمان انجام مي گيرد.•    روشهاي اجراي استاندارد رعايت اصول بهداشتي SSOP  (Sanitation Standard Operation Procedures)      خطرات بيولوژيكي الف : خطرات ماكروبيولوژيكيميكروارگانيزمهاي بيماري زا در فرآورده كه به طور غير مستقيم خطر آفرين مي باشد مثل مگس و حشراتب : خطرات ميكروبيولوژيكي ميكروارگانيزمهاي بيماري زا و يا مسموم كننده مواد غذائي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر سلامت انسان تاثير مي گذارد.مستقيم = عفونت يا تهاجم به بافتهاي بدنغيرمستقيم = مسموميت در مواد غذائي توسط باكتريها، كپكها يا قارچباكتريها، ويروس ها، انگلها و تك ياختگان وسموم ناشي از قارچها مي باشند.  باكتريهاي بيماري زا آلوده كننده مواد غذائيسالمونلا (Salmonella)  شيگلا (Shigella)  اشرشيياكولي (E.Coli) كلستريديوم بوتولينوم (Closdtridium BotuLinum) معمولاً در خاك، سبزيجات آلوده، مواد غذائي خام وجود دارند.  ويروسها از طريق مايعات، سطوح كار، وسايل و تجهيزات و مواد غذائي انتشار مي يابد. انگلها و تك ياختگان :اغلب با مصرف گوشت هاي آلوده، آب آلوده انسان رامبتلا مي كنند.سموم ناشي از قارچ اغلب ناشي از غلات آلوده يا فرآورده هاي دامي شير به انسان منتقل مي شوند. مانند آفلاتوكسين ها ، پاتولين، ارگوت، تريكوتسين  •    خطرات شيميايي مواد
شيميايي پاك كننده ، سموم دفع آفات، مواد حساسيت زا، فلزات سمي، افزودني
هاي شيميايي، جابجائي مواد پلاستيكي مواد بسته بندي، پس مانده هاي فعاليت
دامپزشكيخطرات فيزيكي شيشه ، سنگ، فلزات ، چوب ، جسم حشرات بزرگ يا بدن جوندگان  3- برنامه هاي مقدماتي (Prerequisite Programs)3-1- تضمين مديريت (Management Assurance) مديريت
بايد متعهد گردد تا سيستم مديريت ايمني را ايجاد نمايد كه شامل خط مشي
ايمني و آگاهي لازم براي اجراي يك سيستم HACCP اثربخش مي باشد.مديريت
سازمان مسئوليت دارد تا سيستم HACCP را ايجاد، اجراء و نگهداري نمايد و
منابع لازم راجهت اجراي سيستم HACCP و بهبود مستمر آن اختصاص دهد.مدير ارشد سازمان مسئوليت نهائي ايمني محصولات رابر عهده دارد.3-2- روشهاي اجراي استاندارد رعايت اصول بهداشتي (Sanitation Standard Operation Procedures)سازمان بايد نيازمنديهاي بهداشت عمومي، كدكس و مقررات مرتبط با محصولات خود را بكار ببندد.سازمان بايد روشهاي اجرائي رعايت اصول بهداشت خود را مشخص و مدون نمايد كه اين روشها شامل :سلامت آب مصرفينظافت سطوحي كه با محصول در تماسند.جلوگيري از آلودگيهاشستن و ضدعفوني كردن دست قبل از شروع كار و بعد از استفاده از سرويس بهداشتيمحافظت مواد غذايي، وسايل بسته بندي و سطوحي كه بامواد غذائي تماس دارنداز آلودگيها يا مواد فاسد كننده روش درست نصب برچسب، نگهداري و استفاده از تركيبات سميكنترل وضعيت سلامتي كاركنانكنترل حشرات و جانوران موذيساخت خطوط توليد و نصب تجهيزاتكنترل مواد زائدسوابق
كنترلهاي اصول بهداشتي بايد ايجاد ونگهداري و ارزيابي شود، اقدام اصلاحي
براي اصول بهداشتي خارج از كنترل بايد به صورت ادواري تعيين شود….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 43

 

تـاريـخ پـيدايـش HACCP تحقیق در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP دانلود تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP دانلود رایگان تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP پروژه تـاريـخ پـيدايـش HACCP مقاله تـاريـخ پـيدايـش HACCP مقاله در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP

 • تحقیق مديريت طرح

  پاورپوینت مديريت طرح,پروژه آماده در مورد مديريت طرح,پروژهمديريت طرح,تحقیق آماده در مورد مديريت طرح,تحقیق مديريت طرح,دانلود تحقیق در مورد مديريت طرح,دانلود تحقیق مديريت طرح,مديريت طرح,مقاله در موردمديريت طرح,مقاله مديريت طرح تحقیق مديريت طرح رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • گزارش تخصصی مرتبط با شغل ویژه معلمان و دبیران

  دانلود گزارش تخصصی دبیران,دانلود گزارش تخصصی معلمان,گزارش تخصصی دبیران,گزارش تخصصی ریاضی,گزارش تخصصی معلمان,گزارش تخصصی معلمان تربیت بدنی,گزارش تخصصی معلمان دبیرستان,نمونه گزارش تخصصی معلمان دانلود گزارش تخصصی مرتبط با شغل ویژه معلمان و دبیران دانلود فایل دانلود گزارش تخصصی مرتبط با…

 • پاورپوینت مفهوم SSL

  پاورپوینت آماده کامپیوتر مفهوم SSL,پاورپوینت مفهوم SSL,تحقیق مفهوم SSL,دانلود power point مفهوم SSL,دانلود پاورپوینت در مورد مفهوم SSL,دانلود پاورپوینت مفهوم SSL,دانلود تحقیق مفهوم SSL,دانلود رایگان پاورپوینت مفهوم SSL,رایگان,مفهوم SSL پاورپوینت مفهوم SSL رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مفهوم SSLقالب…

 • تحقیق منابع آب‌هاي زيرزميني در جهان

  آب‌ هاي زير زميني,پای,پروژه آب‌ هاي زير زميني,پروژه در مورد آب‌ هاي زير زميني,تحقیق در مورد آب‌ هاي زير زميني,دانلود تحقیق آب‌ هاي زير زميني,دانلود رایگان تحقیق آب‌ هاي زير زميني,مقاله آب‌ هاي زير زميني,مقاله در مورد آب‌ هاي زير…

 • تحقیق پراش اشعه ایکس

  pdf,power,word,XRD,XRF,آشکار ساز,آنالیز,اشعهx,ایکس,پاورپوينت,پراش,پرتو,تحقيق,تحقيق آماده,تفرق,دانلود,دانلود تحقيق,دانلود مقاله,دتکتور,دیفرکشن,ريخته گري,سايت تحقيق دانشجويي,سايت مقاله,مقالات دانشجويي,مقاله,مهندسي,مواد,موج تحقیق پراش اشعه ایکس رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پراش اشعه ایکسقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15 بخشی از متن تحقیق:وقتي جسم كدري ميان يك پرده…

 • تحقیق آب موجود در جو

  آب موجود در جو,پایان نامه آب موجود در جو,پروژه آب موجود در جو,پروژه در مورد آب موجود در جو,تحقیق آم,تحقیق در مورد آب موجود در جو,دانلود تحقیق آب موجود در جو,دانلود رایگان تحقیق آب موجود در جو,مقاله آب موجود در…

 • دانلود گزارش کارآموزی برق مجتمع گل گهر

  دانلود گزارش کارآموزی برق,کارآموزی برق مجتمع گل گهر,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی برق الکترونیک,گزارش کارآموزی برق صنعتی,گزارش کارآموزی برق قدرت,گزارش کارآموزی برق مجتمع گل گهر دانلود دانلود گزارش کارآموزی برق مجتمع گل گهر دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی برق مجتمع گل…

 • پاورپوینت مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه

  چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران,سنجش موفقيت برنامه ريزي فناوري اطلاعات,مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه پاورپوینت مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت…

 • تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك

  پتروشیمی,پتروشیمی اراک,مدیریت کیفیت تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مجتمع پتروشیمی اراك ،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاریخچهموضوع فعالیت شرکتاستراتژی شرکتبیانیه ماموریت واحد تحقیق و توسعه ارزشهای محوری واحد تحقیق و توسعه اهداف…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان جلفا

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان جلفا,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جلفا,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان جلفا,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان جلفا دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…