مقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي اوج سيلاب

پایان نامه دبي اوج سيلاب,پروژه دبي اوج سيلاب,پروژه در مورد دبي اوج سيلاب,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد دبي اوج سيلاب,دانلود تحقیق دبي اوج سيلاب,دانلود رایگان تحقیق دبي اوج سيلاب,دبي اوج سيلاب,مقاله دبي اوج سيلاب,مقاله در مورد دبي اوج سيلاب
مقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي اوج سيلاب

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:مقايسه روش¬هاي مختلف برآورد دبي اوج سيلاب(مطالعه موردي: حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي)چكيدهبرآورد
سيل با دوره بازگشت معين، براي طراحي سازه¬هاي هيدروليكي، تثبيت سواحل
رودخانه، پروژه-هاي آبخيزداري و پهنه¬بندي سيل يكي از عناصر مهم محسوب
مي¬گردد. حوزه آبخيز كوشك¬آباد يكي از زيرحوزه¬هاي اصلي حوزه كشف¬رود در
شمال شرق ايران، با مساحت 45/87 كيلومتر مربع در 11 كيلومتري مشهد، به لحاظ
داشتن شرايط خاص اقليمي و توپوگرافي همواره در معرض وقوع سيلاب-هاي مخرب و
خسارت¬هاي ناشي از آن مي¬باشد. در اين تحقيق، براي برآورد دبي اوج سيلاب
حوزه از سه روش مدل هيدرولوژيكي بارش-رواناب HEC-HMS، آناليز فراواني سيلاب
و فرمول¬هاي تجربي كريگر، ديكن و فانينگ استفاده شده است. روش درصد خطاي
نسبي دبي پيك سيل نيز، براي مقايسه برآوردي دبي اوج سيل مربوط به روش¬هاي
مزبور بكار گرفته شده است. در روش آناليز فراواني سيلاب به دليل اينكه
ايستگاههاي هيدرومتري منطقه (حوزه كشف¬رود)، فاصله زيادي از نظر مكاني با
حوزه مورد مطالعه داشته و بعضا” داراي شرايط اقليمي و توپوگرافي متفاوتي با
حوزه مورد تحقيق مي¬باشند، اين روش تفاوت قابل توجهي در برآورد دبي اوج
سيل حوزه كوشك¬آباد در مقايسه با دو روش ديگر داشته و بدين جهت قابل استناد
نمي¬باشد. در شبيه¬سازي بارش-رواناب با مدل HEC-HMS پس از تهيه اطلاعات
مورد نياز، براي تهيه هيدروگراف سيل، از روش سازمان حفاظت خاك آمريكا (SCS)
در تبديل رابطه بارش-رواناب در سطح حوزه، و نيز رونديابي آبراهه¬هاي اصلي
به روش ماسكينگام به منظور استخراج هيدروگراف سيل خروجي حوزه استفاده شد.
واسنجي لازم براي پارامتر تلفات اوليه صورت گرفته و با توجه به نتايج
واسنجي مدل مزبور در حوزه مورد مطالعه، براي برآورد دبي اوج سيل قابل
استناد مي¬باشد. همچنين نتايج برآوردي فرمول¬هاي تجربي بكار گرفته شده نيز
به دليل كاليبره شدن با شرايط منطقه، قابل استناد با مدل هيدرولوژيكي
HEC-HMS  براي حوزه مورد مطالعه مي-باشد. مقدمه مطالعه،
تجزيه و تحليل و محاسبات هيدرولوژيکی به منظور برنامه¬ريزی و اجرای عمليات
مهندسی آب و آبخيزداری در کشوری نظير ايران با توجه به موقعيت جغرافيايی و
عوامل اکولوژيکی، فوق العاده حائز اهميت مي¬باشد. بهطوريکه اجرای هرگونه
فعاليت¬های مهندسی در زمينه بهره¬برداری اصولی و علمی از منابع آب و کنترل
هرزآب¬های سطحی و سيلاب¬ها بدون مطالعه دقيق و شناخت خوب از خصوصيات
هيدرولوژيکی منطقه غير ممکن مي¬باشد (خاني، 1382). از اين رو تبيين
الگوهايی مبتنی بر آمار و اطلاعات مشاهده¬ای و منطبق با شرايط منطقه، برای
برآورد رواناب در آبخيزهای فاقد ايستگاه هاي اندازه¬گيری آب را می¬توان
گامی مثبت در جهت برنامه¬ريزی درست برای مديريت منابع آبخيزها به شمار
آورد.بررسي¬هاي انجام شده نشان مي¬دهد موضوعات مرتبط با اين تحقيق عمدتا”
بر مطالعات هيدرولوژی انجام شده بصورت تجربی، آناليز منطقه¬اي سيلاب و
استفاده از مدل¬هاي هيدرولوژيكي بارش-رواناب  در نواحي مختلف صورت گرفته
است.  Creager و Jusin (1955) برای تعيين دبی اوج سيل در حوزه¬های آبخيز
فاقد آمار، فرمولي با کاربرد فراوان به نام كريگر ارائه دادند. 
Suwanwerakamtorn(1994) با استفاده از مدلHEC-1؛ اثرات تغيير کاربري اراضي
بالادست حوزه آبخيز را بر دبي اوج سيلاب در نواحي پايين دست حوزه مورد
ارزيابي قرار داد. Lakhtakia و همکاران (1999) با تست توانايي مدل¬هاي
هيدرولوژيکي مختلف، در حوزه Susquehanna با مقايسه دبي خروجي در ايستگاه
هيدرومتري انتهاي حوزه به اين نتيجه رسيدند که کارايي مدل  HEC-HMS در
برآورد دبي اوج سيل بالاست. Liong و همكاران (2000) براي پيش-بيني سيل¬هاي
مخرب بنگلادش، از روش شبكه عصبي مصنوعي استفاده كرده و نتايج آن را با
آناليز حساسيت، قابل قبول مي¬دانند. Foody و همكاران (2004) در منطقه¬اي در
غرب مصر از مدل HEC-HMS به منظور برآورد دبي اوج سيل زيرحوزه¬ها استفاده
نمودند؛ نتايج اجراي مدل نشان دهنده اين بود كه 2 زيرحوزه در معرض دبي پيك
بيش از 115 متر مكعب در ثانيه بوده و به عنوان مناطق حساس محسوب مي¬شوند.
Hassanzadeh و Aalami (2005) نيز با استفاده از مدل HEC-HMS درحوزه آبخيز
سد گلستان مبادرت به محاسبه دبي حداكثر سيل زيرحوزه¬ها و تعيين سيل¬خيزي
آنها نمودند.      Ouardaو همكاران (2006) در حوزه¬هاي آبخيز استان Quebec
كانادا تحت پروژه Jack-Knife اقدام به منطقه¬بندي مناطق همگن بر اساس دو
روش سنتي ترسيم فيزيوگرافي مناطق همگن و ديدگاه هيدرولوژيكي آستانه دبي پيك
با تجزيه و تحليل فصلي فراواني منطقه¬ اي سيلاب نمودند و روش مبتني بر
پايه تجزيه و تحليل فصلي فراواني منطقه¬ اي سيلاب را در منطقه¬بندي مناطق
همگن مناسب دانستند. نجيب (1372) براي بررسي ضريب منطقه¬اي سيل¬خيزي ايران
از تجزيه و تحليل سيلاب¬ها به عنوان روشي مطمئن جهت تعميم اطلاعات استفاده
کرده و در اين مناطق رابطه بين ضريب سيل¬خيزي و پارامترهاي اقليمي را در
نقشه¬هايي ترسيم کرد. قاسم¬پور (1374) با تجزيه و تحليل منطقه¬اي سيلاب غرب
مازندران و با استفاده از مقادير اصلي و لگاريتمي حداكثرهاي دبي لحظه¬اي
با دوره بازگشت¬هاي مختلف به عنوان متغير وابسته و مقادير اصلي و لگاريتمي
خصوصيات حوزه¬هاي بالا دست ايستگاههاي هيدرومتري به عنوان متغيرهاي مستقل،
روابط رگرسيون چندگانه با روش¬هاي پيشرو و پسرو، مناسب¬ترين مدل¬ها جهت
تخمين دبي حداكثر لحظه¬اي سيلاب با دوره بازگشت¬هاي مختلف را ارائه كرد.
جعفرزاده (1378) روش¬هاي مختلف برآورد دبي حداكثر سيلاب بر مبناي سطح حوزه
آبخيز را براي استان گيلان مقايسه كرده و در نهايت روابط تجربي مناسب با
ضريب همبستگي قابل قبول ارائه كرد. غنی¬پور توپراق قلعه (1379) برای مناطق
مختلف استان آذربايجان غربی برای محاسبه متوسط دبی پيک، فرمولي متناسب با
شرايط منطقه ارائه داد. جمالي (1380) اقدام به واسنجي 10 مدل تجربي برآورد
دبي حداكثر سيلابي، براي حوزه¬هاي آبخيز بزرگ و اصلي ايران كرده و بيان
مي¬دارد كه براي استفاده بيشتر روابط تجربي در كل كشور بهتر است سطح حوزه
بيشتر از 1400 و كمتر از 2400 كيلومتر مربع باشد تا تخمين درست-تري از دبي
اوج به دست آيد. شقايي فلاح (1380) با برآورد دبي حداکثر سيلاب با استفاده
از مدل HEC-HMS در حوزه آبخيز محمدآباد استان گلستان و مقايسه آن با روش
شيب-سطح به اين نتيجه رسيد که مدل HEC-HMS نتايج بسيار نزديکي به واقعيت
مي¬دهد. خاني (1382) اقدام به ارزيابي سه روش تجربي فولر، كريگر و ديكن،
روش سيل نمايه، روش همبستگي غير خطي چندگانه و روش همبستگي با استفاده از
پارامترهاي مختلف براي برآورد دبي حداكثر سيل در حوز¬هاي آبخيز استان
آذربايجان غربي كرد؛ و در انتها روابطي را براي حوزه¬هاي فاقد ايستگاه
هيدرومتري پيشنهاد داد. موسوي (1383) پهنه¬بندي قابليت سيل¬خيزي حوزه آبخيز
چهل¬گزي استان کردستان را با استفاده ازGIS  و مدل  HEC-HMS مورد بررسي
قرار داده و آن را با پهنه¬بندي قابليت سيل¬خيزي با بهره-گيري از تحليل
منطقه¬اي ايستگاههاي هيدرومتري، روش کريگر و فولر مورد مقايسه قرار داد و
بيان داشت که مدل HEC-HMS روشي بسيار دقيق و کاربردي مي¬باشد …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 38

 

دبي اوج سيلاب تحقیق در مورد دبي اوج سيلاب دانلود تحقیق دبي اوج سيلاب دانلود رایگان تحقیق دبي اوج سيلاب پروژه دبي اوج سيلاب مقاله دبي اوج سيلاب مقاله در مورد دبي اوج سيلاب پروژه در مورد دبي اوج سيلاب پایان نامه دبي اوج سيلاب تحقیق آماده در مو

 • تحقیق اعتیاد و ساماندهی معتادین حاد رها شده و پرخطر در کشور

  اعتیاد معتادین,اعتیاد معتادین حاد پرخطر,اعتیاد معتادین حاد رها شده حاد رها شده,تحقیق اعتیاد معتادین,تحقیق ساماندهی,ساماندهی معتادین,ساماندهی معتادین حاد پرخطر,ساماندهی معتادین حاد رها شده حاد رها شده,معتادین حاد پرخطر,معتادین حاد رها شده حاد رها شده دانلود تحقیق اعتیاد و ساماندهی معتادین…

 • پاورپوینت پارادوکس و تضاد

  پارادوكس ترس و امنيت,پارادوکس چیست,پارادوکس سازمانی,پارادوکس و تضاد,پاورپوینت پارادوکس و تضاد,تحقیق پارادوکس و تضاد,تفاوت پارادوکس و تضاد,شناخت پارادوکس,شیوه درک زبان پارادوکس,متناقض‌ نما,معنی لغت پارادوکس,مقاله پارادوکس و تضاد,ناسازنما دانلود پاورپوینت پارادوکس و تضاد دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع پارادوکس و…

 • تحقیق نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

  اقتصاد,اکو,مشارکت اقتصادی,همکاری اقتصادی تحقیق نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع نقش اقتصاد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:کلیات تحقیقفصل دوم:ایران و سازمان…

 • پاورپوینت مدیریت مداخلات

  آشنایی با مدیریت مداخلات,انواع مداخلات,انواع مدیریت مداخلات,پاورپوینت مدیریت مداخلات,پایان نامه مدیریت مداخلات,تحقیق مدیریت مداخلات,عوامل مؤثر بر مداخلات,کامینگز و اورلی,مدیریت مداخلات,معیارهای طبقه‌بندی مداخلات,مقاله مدیریت مداخلات دانلود پاورپوینت مدیریت مداخلات دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت مداخلات،در قالب ppt و در…

 • طرح توجیهی تولید کاغذ تيشو

  امکان سنجی کاغذ تيشو,برآورد هزینه کاغذ تيشو,تولید کاغذ,دانلود طرح توجیهی کاغذ تيشو,طرح تاسیس کاغذ تيشو,طرح تجاری کاغذ تيشو,طرح توجیهی پیرامون کاغذ تيشو,طرح توجیهی کاغذ تيشو,طرح کارآفرینی کاغذ تيشو,طرح کسب و کار کاغذ تيشو,کارآفرینی کاغذ تيشو دانلود طرح توجیهی تولید کاغذ…

 • تحقیق ساختمان سمعک و انواع آن

  آشنایی با سمعک,آموزش سمعک,اجزای سمعک,انواع سمعک,پاورپوینت سمعک,پایان نامه سمعک,تحقیق سمعک,ساختمان سمعک,سمعک,سمعک به انگلیسی,سمعک چیست,سمعک عیار,سمعک قیمت,کارکرد سمعک,معرفی سمعک,مقاله سمعک دانلود تحقیق ساختمان سمعک و انواع آن دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع ساختمان سمعک و انواع آن،در قالب word و…

 • تحقیق نقش ويتامين ها در ورزش

  بررسی ويتامين ها در ورزش,پروژه ويتامين ها در ورزش,تحقیق تربیت بدنی ويتامين ها در ورزش,تحقیق در مورد ويتامين ها در ورزش,تحقیق ويتامين ها در ورزش,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ويتامين ها در ورزش,دانلود تحقیق ويتامين ها در ورزش,مقاله ويتامين…

 • تحقيق تفكر در مديريت

  تحقيق مديريت,تفكر در مديريت,دانلود تحقيق,فكر كردن در مديريت,كار تحقيقي مديريت,مديريت دانلود تحقيق تفكر در مديريت دانلود فایل جامعه ما به علل بسيار گرفتار نوعي ناكارايي ملي است . علل ناكارايي فرهنگي ، قديمي ، ريشه دار و متعدد است .…

 • پاورپوینت فصل نهم کتاب سیمای سازمان، اثر گرت مورگان

  پاورپوینت سیمای سازمان گرت مورگان,خلاصه کتاب سیمای سازمان گرت مورگان,دانلود پاورپوینت سیمای سازمان گرت مورگان,دانلود کتاب سیمای سازمان گرت مورگان,سیمای سازمان گرت مورگان,سیمای سازمان گرت مورگان ppt,کتاب سیمای سازمان گرت مورگان دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب سیمای سازمان، اثر گرت…

 • تحقیق اثرات آلودگی هوا بر انسان ها و محیط زیست

  آلاينده هاي گازي شکل,آلاينده هاي معدني مختلف,اثرات آلودگی هوا بر انسان ها,اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست,تحقیق اثرات آلودگی هوا بر انسان ها,تحقیق اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست,تشکيل اکسيدانهاي فتوشيميايي,مقاله اثرات آلودگی هوا بر محیط زیست دانلود تحقیق اثرات…