پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها

آشنایی با طراحی الگوریتم ها,برنامه نویسی پویا,پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها,تحلیل و مرتبه الگوریتم ها,دانلود رایگان پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها,راهبرد عق,روش تقسیم و حل,روش حریصانه در طراحی الگوریتم,طراحی الگوریتم ها,کارایی
پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم هاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 250 اسلایدفصل اول: کارایی، تحلیل و مرتبه الگوریتم هاجست و جوی ترتیبیمحاسبه مجموع عناصر آرایهمرتب سازی تعویضیضرب ماتریس هااهمیت ساخت الگوریتم های کارآمدجست و جوی ترتیبیجست و جوی دودوییجمله n ام فیبوناچی (بازگشتی)جمله nام فیبوناچی (تکراری)تحلیل الگوریتم هاتحلیل پیچیدگی زمانیتحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم(جمع کردن عناصرآرایه)تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم(مرتب سازی تعویضی)تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم(جست و جوی ترتیبی) تحلیل پیچیدگی زمانی در بهترین حالت برای الگوریتم(جست وجوی ترتیبی)مرتبه الگوریتمآشنایی بیشتر با مرتبه الگوریتم هاویژگی های مرتبهفصل دوم: روش تقسیم و حلهنگام پی ریزی یک الگوریتم بازگشتیجست و جوی دودویی (بازگشتی)تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم جست و جوی دودویی بازگشتیمرتب سازی ادغامیتحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم (ادغام)تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم ( مرتب سازی ادغامی)مرتب سازی ادغامی (mergesort 2 )روش تقسیم و حلمرتب سازی سریع (quicksort):مرتب سازی سریعافراز آرایه   تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم 6-2(مرتب سازی سریع)تحلیل پیچیدگی زمانی در حالت  میانگین برای الگوریتم 6-2(مرتب سازی سریع)الگوریتم ضرب ماتریس استراسناستراسنتحلیل پیچیدگی زمانی تعداد ضرب ها در الگوریتم استرسندر حالت معمولتحلیل پیچیدگی زمانی تعدادجمع هاو تفریقهای الگوریتم استرسن درحالت معمولضرب اعداد صحیح بزرگتحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای ا لگوریتم ضرب اعداد صحیحضرب اعداد صحیح بزرگ تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای الگوریتم  ضرب اعداد صحیح2فصل سوم:  برنامه نویسی پویاضریب دو جمله ای با استفاده از تقسیم و حلضریب دو جمله ای با استفاده از برنامه نویسی پویاالگوریتم فلوید برای یافتن کوتاه ترین مسیرتحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای ا لگوریتم3-3 (الگوریتم فلوید برای یافتن کوتاهترین مسیر)الگوریتم فلوید برای یافتن کوتاهترین مسیر 2چاپ کوتاهترین مسیربرنامه نویسی پویا و مسائل بهینه سازیضرب زنجیره ای ماتریس هاحداقل ضرب هاتحلیل پیچیدگی زمانی حالت  معمول برای ا لگوریتم حداقل ضرب هاچاپ ترتیب بهینهدرخت های جست و جوی دودویی بهینهالگوریتم درخت جست و جوی دودوییالگوریتم درخت جست و جوی بهینهتحلیل پیچیدگی زمانی حالت معمول برای ا لگوریتم درخت جستجوی دودویی بهینهالگوریتم ساخت درخت جست و جوی دودویی بهینهالگوریتم الگوریتم برنامه نویسی پویا برای مسئله فروشنده دوره گردتحلیل پیچیدگی فضا و زمان در حالت معمول برای ا لگوریتم 11-3 ( الگوریتم برنامه نویسی پویا برای مسئله فروشنده دوره گرد)فصل چهارم: روش حریصانه در طراحی الگوریتمدرخت های پو شای کمینهالگوریتم پریمالگوریتم پریمتحلیل پیچیدگی زمانی در حالت معمول برای ا لگوریتم الگوریتم پریمالگوریتم کروسکالتحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای ا لگوریتم  الگوریتم کروسکالالگوریتم دیکسترا برای کوتاهترین مسیر تک مبداالگوریتم الگوریتم دیکستراالگوریتم زمان بندی با مهلت معینتحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت برای ا لگوریتم زمان بندی با مهلت معینالگوریتم هافمنفصل پنجم: راهبرد عقبگرد الگوریتم عقبگرد برای مسئله n وزیراستفاده از الگوریتم مونت کارلو برای برآورد کردن کارایی یک الگوریتم عقبگردالگوریتم برآورد مونت کارلوالگوریتم بر آورد مونت کارلو برای الگوریتم الگوریتم  عقبگرد برای مسئلهn  وزیرالگوریتم عقبگرد برای مسئله حاصل جمع زیر مجموعه هارنگ آمیزی گرافالگوریتم الگوریتم عقبگرد برای مسئله رنگ آمیزی mالگوریتم  الگوریتم عقبگرد برای مسئله مدارهای ها میلتونیمسئله کوله پشتی صفر و یکالگوریتم الگوریتم عقبگرد برای مسئله کوله پشتی صفر و یکمقایسه الگوریتم برنامه نویسی پویا و الگوریتم عقبگرد برای مسئله کوله پشتی صفر و یکفصل ششم: راهبرد شاخه و حدالگوریتم جست و جوی عرضی با هرس کردن شاخه و حد برای مسئله کوله پشتی صفر و یکالگوریتمبهترین جست و جو با هرس کردن شاخه و حد برای مسئله کوله پشتی صفر و یکمسئله فروشنده دوره گردالگوریتم بهترین جستجو با هرس کردن شاخه و حد برای مسئله فروشنده دوره گرداستنباط فرضیه ای ( تشخیص بیماری )الگوریتم بهترین جست و جو با هرس کردن شاخه و حد برای استنباط فرضیه ای ( الگوریتم کوپر)فصل هفتم: مقدمه ای بر پیچیدگی محاسباتی:  مسئله مرتب سازی پیچیدگی محاسباتیمرتب سازی درجی و مرتب سازی انتخابیمرتب سازی درجیتحلیل پیچیدگی زمانی تعداد مقایسه های کلید ها درا لگوریتم مرتب سازی درجی در بدترین حالتتحلیل پیچیدگی زمانی تعداد مقایسه های کلید ها درا لگوریتم مرتب سازی درجی در حالت میانگینتحلیل استفاده از فضای اضافی برای الگوریتم مرتب سازی درجیخلاصه تحلیل مرتب سازی تعویضی ، درجی و انتخابیالگوریتم مرتب سازی انتخابیالگوریتم مرتب سازی تعویضینگاهی دوباره به مرتب سازی ادغامیبهبود بخشیدن به مرتب سازی ادغامیالگوریتم  مرتب سازی ادغامی 3 ( نسخه برنامه نویسی پویا)الگوریتم مرتب سازی ادغامی 4 ( نسخه پیوندی)تحلیل استفاده از فضای اضافی برای الگوریتم مرتب سازی ادغامی 4نگاهی دوباره به مرتب سازی سریعروش های بهبود بخشیدن به الگوریتم مرتب سازی سریعمرتب سازی heapپیاده سازی مرتب سازی heapالگوریتم مرتب سازی heapمقایسه مرتب سازی ادغامی، مرتب سازی سریع ومرتب سازی heapدرخت ها ی تصمیم گیری برای الگوهای مرتب سازیحدود پایینی برای رفتار در حالت میانگینمرتب سازی از طریق توزیع (مرتب سازی مبنایی)الگوریتم  مرتب سازی مبناییتوضیحات:این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” آشنایی با طراحی الگوریتم ها” می باشد که در حجم 250 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

 

دانلود رایگان پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها آشنایی با طراحی الگوریتم ها طراحی الگوریتم ها کارایی تحلیل و مرتبه الگوریتم ها روش تقسیم و حل برنامه نویسی پویا روش حریصانه در طراحی الگوریتم راهبرد عق

 • تحقیق نسبت هنر با سیاست

  ارتباط هنر با سیاست,بررسی ارتباط هنر با سیاست,بررسی نسبت هنر با سیاست,پایان نامه نسبت هنر با سیاست,پروژه نسبت هنر با سیاست,تحقیق ارتباط هنر با سیاست,تحقیق نسبت هنر با سیاست,مقاله ارتباط هنر با سیاست,مقاله نسبت هنر با سیاست,نسبت هنر با سیاست…

 • پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)

  پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990),دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990) دانلود فایل دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)،در قالب word و در 4…

 • تحقیق روش پژوهش تاریخی

  تحقیق روش پژوهش تاریخ,تحقیق روش پژوهش تاریخی,تحقیق روش پژوهش در تاریخ شناسی,تحقیق وش پژوهش در تاریخ,روش پژوهش تاریخ,روش پژوهش تاریخی,روش پژوهش در تاریخ,روش پژوهش در تاریخ شناسی,مقاله روش پژوهش تاریخ دانلود تحقیق روش پژوهش تاریخی دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد روش پژوهش…

 • تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري

  بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري,تحقیق رشته حقوق,جرم‎انگاري,دانلود تحقیق,شباهت در عناوین حقوقی,شباهت در عناوین کیفری,شباهت هاي عنوان حقوقي و كيفري,ضرر و زیان,عنوان مشابه,کار تحقیقی حقوق,مسئوليت جزايي و سوءنيت,مسئوليت مدني دانلود تحقيق بررسي شباهت عنوان هاي حقوقي وکيفري دانلود فایل چكيده:…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی (واقع در استان بوشهر)

  استان بوشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتی (واقع در استان بوشهر)…

 • پاورپوینت نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

  پاورپوینت مشاهیر مدیریت,پایان نامه مشاهیر مدیریت,تحقیق مشاهیر مدیریت,مشاهیر مدیریت,مشاهیر مدیریت جهان,مشاهیر مدیریت دکتر فرهنگی,مشاهیر مدیریت کیفیت,مقاله مشاهیر مدیریت,نظریه پردازان مدیریت,نظریه پردازان مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه پردازان و مشاهیر…

 • تحقیق برنامه نویسی تخصیص اسکله (berth allocation) با نرم افزار متلب با روش ژنتیک (GA)

  برنامه نویسی روش ژنتیک (GA),پروژه اسکله,پروژه اسکله با نرم افزار متلب,پروژه برنامه نویسی اسکله,پروژه برنامه نویسی تخصیص اسکله,پروژه تخصیص اسکله,پروژه تخصیص اسکله با روش ژنتیک,پروژه تخصیص اسکله با متلب,پروژه ژنتیک,پروژه متلب دانلود تحقیق برنامه نویسی تخصیص اسکله (berth allocation) با…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیت های ساخت املاک)

  استاندارد حسابداری شماره 29,استاندارد حسابداری فعالیت های ساخت املاک,پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29,پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 رایگان,پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیت های ساخت املاک,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری عمومی شماره 11 دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 29 (فعالیت های ساخت املاک)…

 • پاورپوینت آئين نياكان پيامبر اسلام (ص)

  آئین نیاكان پيامبر اسلام,پدر پیامبر اسلام,تحقیق آئین نیاکان پیامبر,تحقیق نیاکان پیامبر,تحقیق نیاکان پیامبر اسلام,جد پیامبر,جد پیامبر اسلام,دانلود تحقیق آئین نیاکان پیامبر,عموی پیامبر اسلام,نیاکان پیامبر دانلود پاورپوینت آئين نياكان پيامبر اسلام (ص) دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آئين نياكان پيامبر…

 • تحقيق معيارهاي شادي

  تحقيق,تحقيق علوم اجتماعي,تعريف شادي,دانلود تحقيق,شادي چيست,كار تحقيقي,معيار,معيارهاي شادي دانلود تحقيق معيارهاي شادي دانلود فایل درآمدشادی، از مهم‏ترین احساسات و نیازهای بشر به شمار می‏رود. هر ملتی با توجه به باورهایش به گونه‏ای ابراز غم و شادی می‏کند. اسلام نه تنها…