پاورپوینت ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

پاورپوینت کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,جزوه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,خلاصه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,دانلود کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک,نکات کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک
دانلود پاورپوینت ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع ساختار فایل ها (ذخیره و بازیابی اطلاعات) از کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک،در قالب ppt و در 244 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: آشنایی با طراحی و مشخصات ساختار فایل هاعوامل موثر در طراحی ساختار فایلتاریخچه مختصری درباره طراحی ساختار فایلفصل دوم: عملیات مهم پردازش فایلفایل های فیزیکی و منطقیباز کردن فایل هابستن فایل هاخواندن و نوشتنپیگردپیگرد با جریان های Cبرنامه نمایش محتویات با استفاده از جریان برنامه نمایش محتویات با استفاده از کلاس های جریان ++Cساختار فهرست ها در یونیکسنمونه ای از فهرست ها در یونیکسدستگاه های فیزیکی و فایل های منطقیفصل سوم: حافظه جانبی و نرم افزار سیستمتعريف حافظهدیسک هاانواع حافظه هاي برون ماشيني از نظر تكنولوژي ساخت:تكنولوژي الكترومكانيك الكترومغناطيستكنولوژي الكترو اپتيكتكنولوژي الكترومغنااپتيكسازمان دیسک هاجایگاه سیلندر و هدهای خواندن و نوشتن برآورد نیازهای سرعت و ظرفیت هاروش های سازمان دهی داده ها بر روی دیسکسازمان دهی سکتور ها بر روی یک شیارکلاسترپراکندگیسازمان دهی شیار ها به کمک بلوکزمان دست یابی به دیسک:زمان پیگردتاخیر چرخشیزمان انتقالتنگنای دیسکسازمان دهی داده ها در نوار هابيت توازننوار گردان هابراورد طول نوار مورد نیاز:طول فیزیکی یک بلوک از داده ها=bطول شکاف بین بلا ک ها=g تعداد بلاک های داده ها=n تراکم ضبط موثربرآورد زمان انتقال داده هاعوامل موثر در سرعت انتقال داده ها:اندازه شکاف های بین بلاکیاندازه بلاک های دادهمقایسه دیسک و نوارCD_ROMکارایی در جستجوسرعت انتقال داده هاظرفیت ذخیره سازیدستیابی فقط خواندنی تکنیک CVA  دربرابر CAV نوشتن و خواندن نا متقارنDVD(Digital versatile Disk )انواع DVD از نظر ظرفيتدوتکنو لوژی لیزری برای dvdها آشنايي با بافر و بافرينگنحوه ايجاد بافرهابافر دهی چند گانهحالت تعیین محل در بافر دهیپراکنش ورودیتمر کز خروجیفصل چهارم: مفاهیم اساسی ساختار فایلسازمان دهی فیلد ها و رکورد هاساختارهای فیلد:روش 1: ثابت کردن طول هر فیلدروش 2: قرار دادن نشانگر طول فیلد در ابتدای هر فیلدروش 3: جدا کردن فیلد ها با فاصلروش 4: استفاده از عبارت کلیدی برای شناسایی فیلد هاساختارهای رکوردروش های سازمان دهی رکورد های فایل:روش 1: قابل پیش بینی کردن طول رکوردها بر حسب بایتروش 2: قابل پیش بینی کردن طول رکوردها بر حسب فیلدهاروش 3: شروع هر رکورد با یک نشانگر طول که تعداد بایت های رکورد را نشان می دهدروش 4: استفاده از فایل دیگری برای نگهداری آدرس شروع هر رکوردروش 5: قرار دادن فاصل در انتهای هر رکورد برای جدا کردن آن از رکورد بعدیسیستم raid سه سطحی درمقابل raid یک سطحیفصل پنجم: مدیریت فایل هایی از رکوردهاکلید های رکورد جستجوی ترتیبیارزیابی جستجوی ترتیبیبهبود کارایی جستجوی ترتیبی با بلوک بندی رکوردهاابزار های یونیکس برای پردازش ترتیبیدست یابی مستقیمرکوردهای سراینددست یابی به فایل و سازمان دهی فایلداده های انتزاعی برای دستیابی به فایلسرآیند ها و فایل های خود توصیف گراطلاعاتی که می توان در سرآیند نوشتعوامل موثر بر قابلیت حمل:اختلاف میان سیستم های عاملاختلاف میان زبان هااختلاف در معماری ماشینتوافق بر سر رمزگذاری دودویییونیکس و قابلیت حملمواردی که ابزار dd در اختیار قرار می دهد:تبدیل از یک اندازه بلوک به دیگریتبدیل رکوردهای طول ثابت به طول متغیر و بالعکستبدیل اسکی به ابسدیک و بالعکستبدیل همه کاراکترها به حروف کوچک یا حروف بزرگتبادل هر جفت دلخواه از بایت هافصل ششم: سازمان دهی فایل ها برای کاراییدلایل فشرده سازی فایل هاتکنیک های فشرده سازیاستفاده از یک نمادگذاری جدیدحذف دنباله های تکراریتخصیص کد های با طول متغییرروش های فشرده سازی بر گشت ناپذیرفشرده سازی در یونیکسباز یابی فضای داخل فایل هاانواع تغییرات در فایل:اضافه کردن رکوردبه هنگام سازی رکوردحذف رکوردحذف رکورد و متراکم کردن فایلحذف رکورد های با طول ثابت برای بازیابی پویای فضاراه حلپشته هاپراکندگی حافظهراهبردهای انتخاب جا:اولین جای مناسب (first fit)مناسب ترین جا (best fit)نامناسب ترین جا (worst fit)اشکال روش best fitزمان پردازش اضافیوجود پراکندگی خارجی اشکال روش worst fit جستجوی دو دویی در برابر جستجوی ترتیبیمحدودیت های جستجوی دودویی و مرتب سازی داخلیمرتب سازی کلیدی فصل هفتم: شاخص گذاریشاخص چیست؟شاخص چندسطحیمزیت شاخص هاکاتالوگ کارتی چیست؟مقایسه سرعت دسترسیعملیات موردنیاز برای نگهداری فایل شاخص بندی شده:ایجاد فایل داده ها و شاخص خالی اولیهباز کردن فایل شاخص در حافظه ,قبل از به کار گیری آننوشتن فایل شاخص بر روی دیسک , پس از به کار گیری آنافزودن رکورد هایی به فایل داده هاحذف رکورد ها از فایل داده هابه هنگام کردن رکورد ها در فایل داده هابه هنگام کردن شاخص برای انعکاس تغییرات به عمل آمده در فایل داده هابهینه سازیشاخص های بزرگمعایب دست یابی به شاخص روی دیسکافزودن رکوردحذف رکورد هابه هنگام سازی رکورد هادر بهنگام سازی سه وضعیت پیش می آید:به هنگام سازی باعث تغییر کلید ثانویه می شودبه هنگام سازی باعث تغییر کلید اولیه می شودبهنگام سازی محدود به فیلد های دیگرساختار های شاخص ثانویه دو مشکل دارندانقیاد فصل هشتم: پردازش کمک ترتیبی و مرتب سازی فایل های بزرگعملیاتترتیب روال همخوانی:آماده سازی دست یابی به عضو بعدی لیست همزمان سازی کنترل شرایط پایان فایلتشخیص خطاهاالگوریتمی برای ادغام k طرفهمراحل مرتب سازی در حافظه:خواندن فایل از روی دیسک به حافظهمرتب سازی رکوردها با استفاده از یک روال مرتب سازی استاندارد نوشتن دوباره فایل روی دیسکدرخت دودويي صفحه اي بازیابی ترتیبی کلید ها به صورت زیر انجام می شودبرنامه حذففايل با ساختار درخت K-Dمراحل مرتب سازیمراحل ادغامراهکارهای کاهش زمان:تخصیص سخت افزار بیشتر نظیر دیسک گردان و حافظهاجرای ادغام در بیش از یک مرحلهافزایش طول رانش های مرتب شده از لحاظ الگوریتمییافتن راه هایی برای همپوشانی عملیات i/oبه کمک سخت افزارابزارهایی برای بهبود کارایی مرتب سازی خارجی:برای مرتب سازی درون حافظه ای از مرتب سازی هرمی در یک رانش استفاده می کنیماستفاده از حداکثر حافظه ممکناگر تعداد رانش های اولیه بزرگ باشد از ادغام چند مرحله ای استفاده می کنیماستفاده از گزینش جایگزینی برای تشکیل رانش های اولیهاز بیش از یک دیسک گردان و کانال io استفاده کنیممراحل مرتب سازی روی نوار:تقسیم فایل مرتب نشده به رانش های مرتب شدهادغام رانش ها به یک فایل مرتب شدهراه کارهای کاهش زمان های تاخیر چرخشی و پیگرد:با اجرای ادغام در بیش از یک مر حلهافزایش اندازه رانش های مرتب شده اولیهفصل نهم: شاخص بندی چند سطحی و درخت های Bراه کار مشکل اولاستفاده از درخت های دودویی صفحه ایراهکار مشکل دوماستفاده از درخت موازنه شدهدو مزیت درخت های AVLتاریخچه درخت Bدرخت Bمتد جستجو در درخت Bمراحل درج کردنخواص یک در خت B از مرتبه mهر صفحه حد اکثر m فرزند دارد.هر صفحه به جز ریشه ها و برگ ها حداقل [m/2] فرزند دارد.ریشه حد اقل دو فرزند دارد.تمام برگها در یک سطح قرار دارند.سطح برگ ها، یک شاخص کامل و مرتب شده از داده های مر بوط به درخت را ایجاد می کندخواص درخت های B*هر صفحه حد اکثر m فرزند دارد.هر صفحه به جز ریشه حداقل [(2m-1)/3] فرزند دارد.ریشه حداقل دو فرزند دارد.تمام برگ ها در یک سطح قرار دارندروش LRUارزیابی سرعت درخت BPAGE FAULTفصل دهم :دستیابی به فایل های ترتیبی شاخص دار و درخت های B+فايل ترتيبي شاخص دار فايل چند شاخصي ساختار فايل مستقيم ساختار فايل چند حلقه اي فايل ترتيبي با ساختار مستقيمدست یابی شاخص دار دست یابی ترتیبیمجموعه ترتیبیاهمیت قرار دادن شاخص در حافظهدرخت B+ پیشوندی سادهدرخت B+بلوکساختار درونی بلوک های مجموعه ترتیبی: یک درخت B از مرتبه متغییرخصوصیات مشترک درخت های B و B+ و B+ پیشوندی سادهتفاوت میان درخت B و B+دو مزیت مهم ساختار درخت B+ نسبت به درخت B

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک دانلود کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک پاورپوینت کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک نکات کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک خلاصه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک جزوه کتاب سیستم و ساختار فایل زولیک

 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی

  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی,پرسشنامه رایگان یادگیری خودتنظیمی,پرسشنامه یادگیری خودتنظیم,پرسشنامه یادگیری خودتنظیم بوفارد,پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی,پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد,دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی دانلود فایل دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:توضیحاتضریب روایی…

 • پاورپوینت نصیحت

  بهترین نصیحت های زندگی,معنی نصیحت,نصیحت بزرگان به جوانان,نصیحت به دوست,نصیحت چیست,نصیحت دوستانه,نصیحت عاشقانه,یک نصیحت پاورپوینت نصیحت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نصیحت،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: جایگاه نصیحت اقسام نصیحت شیوه ی نصیحت ترک نصیحت شرایط نصیحت…

 • تحقیق علم زمین شناسی کانی ها و فلزات

  پروژه علم زمین شناسی کانی ها و فلزات,تحقیق در مورد علم زمین شناسی کانی ها و فلزات,دانلود تحقیق علم زمین شناسی کانی ها و فلزات,دانلود رایگان تحقیق علم زمین شناسی کانی ها و فلزات,علم زمین شناسی کانی ها و فلزات,مقاله…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز

  ارائه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز,پاورپوینت کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز,خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز,دانلود خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز,دانلود کتاب مبانی رفتار سازمانی است,نکات کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات متعادل کننده‌ فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري

  ترجمه مقاله رهبری,ترجمه مقاله سازمانی,ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی,ترجمه مقاله مدیریت,مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات متعادل کننده‌ فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري,مقاله ترجمه شده رهبری,مقاله ترجمه شده سازمانی,مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرگان(واقع در استان گلستان)

  استان گلستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرگان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرگان(واقع در استان گلستان) دانلود…

 • پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان

  پرسشنامه خلاقیت در سازمان,پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان,پرسشنامه رایگان خلاقیت در سازمان,پرسشنامه رایگان نوآوری در سازمان,پرسشنامه نوآوری در سازمان,دانلود پرسشنامه خلاقیت در سازمان,دانلود پرسشنامه نوآوری در سازمان دانلود پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان دانلود فایل دانلود پرسشنامه خلاقیت…

 • تحقیق استدلال استقرائی

  استدلال,استقرائی,تحقیق تحقیق استدلال استقرائی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع استدلال استقرائی،در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:استقلال استقرائی، اطلاعات و داده ها را بررسی و آزمایش می کند. یعنی بطور معمول یک نمونه…

 • تحقیق موانع پیش رو جهت توسعه هوشمندسازی مدارس

  آموزش هوشمند,پایان نامه مدارس هوشمند,پایان نامه هوشمندسازی مدارس,تحقیق هوشمند سازی مدارس,تکنولوژی آموزشی,تکنولوژی مدارس,مدارس هوشمند,مقاله مدارس هوشمند,مقاله هوشمندسازی مدارس,هوشمند کردن مدارس,هوشمندسازی آموزش,هوشمندسازی مدارس دانلود تحقیق موانع پیش رو جهت توسعه هوشمندسازی مدارس دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع موانع پیش رو…

 • تحقیق بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر

  ترشح شیر,داروی متوکلوپرامید,شیر مادر,قطره گیاهی تحقیق بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی شیرافزا در تحریک ترشح شیر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و…