پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی

پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,دانلود پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی,کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی
دانلود پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی،در قالب ppt و در 258 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سیستم و نگرش سیستمیسیستم چیست؟سه خصلت اساسی سیستم هاترکیب سیستم ارتباط بین اجزای سیستممحیط سیستم طبقه بندی سیستم ها سیستم های باز و بسته آنتروپی انواع آنتروپی خواص سیستم های باز 1- کلیت و جامعیت وجودی 2- سلسله مراتب سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ 3- همبستگی بین اجزاء4- تناسب بین اجزاء5- گردش دایره وار 6- خاصیت تولید مثل 7- هم پایانی 8- گرایش به فنا 9- گرایش به تکامل 10- گرایش به تعادل یا خودنگهداری پویا نظریه عمومی سیستم ها نگرش سیستمیفصل دوم: تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟ و تحلیل کننده سیستم کیست؟تعریف تجزیه تحلیل سیستم ها تعریف سیستم در یک سازمان تعریف روش تعریف شیوهارتباط بین سیستم، روش و شیوهتجزیه و تحلیل سیستم ها در موارد زیر به مدیران کمک می کند برخی از وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم ها اهم فواید تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها برخی از ویژگی های یک تحلیل گر سیستم فرمول لهرر در زمینه اهمیت عامل انسانی سیکل تجزیه و تحلیل فصل سوم: مراحل تجزیه و تحلیل سیستم هامراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها تعریف روش علمی مراحل روش علمی تشریح مراحل تجزیه و تحلیل سیستممرحله اول: شناخت مشکل و تبیین آن مرحله دوم: ایجاد فرضیه مرحله سوم: جمع آوری اطلاعات روش های گرد آوری اطلاعات 1- کتابخانه 2- استفاده از اسناد و مدارک و بایگانی ها  3- جداول و نمودارهای سازمانی 4- مشاهده الف) مشاهده مستقیمب) مشاهده غیرمستقیمملاحظاتی که بایستی در مشاهده رعایت کرد 5- پرسشنامه انواع پرسشنامه ملاحظاتی که بایستی در تنظیم پرسشنامه رعایت نمود 6- مصاحبه انواع مصاحبه مهم ترین نکاتی که در مصاحبه بایستی رعایت شود مرحله چهارم: طبقه بندی اطلاعات روش های طبقه بندی اطلاعات جدول نمودار محاسن نمودارهابرخی از مهم ترین انواع نمودارها نمودار خطی نمودار میله ای یا ستونی نمودار دایره اینمودار فضایینمودار سازمانیمرحله پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات طرق اثبات منطقی در تجزیه و تحلیل اطلاعات الف) قانون توافق مثبت ب) قانون توافق منفی ج) متد ترکیبی با تغییرات ملازم روش همبستگی در تجزیه و تحلیل اطلاعات انواع همبستگی 1- همبستگی خطی و مستقیم 2- همبستگی خطی و معکوس 3- همبستگی غیرخطی و منحنی شکل مرحله ششم: نتیجه گیری و ارائه راه حل نحوه ارائه راه حل نکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گردندمرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش مرحله هشتم: اجرا مهم ترین نکاتی که بایستی در مرحله اجرا انجام پذیرد مرحله نهم: آزمایش طرح جدیدمرحله دهم: استقرار طرح جدید روش های استقرار طرح الف) روش موازی یا همزمان ب) روش تدریجی یا مرحه ای ج) روش یکباره د) روش اجرای آزمایشی مرحله یازدهم: ارزیابی عملکرد برخی از سوالاتی که در مرحله ارزیابی عملکرد قابل طرح هستند فصل چهارم: اصول و مفاهیم سازماندهیاصول و مفاهیم سازمانی ساختار کلی سازمان از دیدگاه هنری مینتزبرگ شمای کلی دیدگاه مینتزبرگمبانی سازماندهی 1- سازمان بر مبنای تعداد 2- سازمان بر مبنای وظیفه (هدف)3- سازمان بر مبنای نوع عملیات (تخصص)4- سازمان بر مبنای مشتری (ارباب رجوع)5- سازمان بر مبنای قلمرو عملیاتی (محل جغرافیایی)6- سازمان بر مبنای محصول (نوع تولید )7- سازمان بر مبنای پروژه 8- سازمان ماتریسی9- سازمان با ساخت آزاد 10- ساخت سازمانی مدولار 11- ساخت های ترکیبیتنظیم نمودار سازمانی روش تحلیلی در تهیه نمودار سازمانی روش تلفیقی در تهیه نمودار سازمانی روش ترکیبی در تهیه نمودار سازمانی مهم ترین نکاتی که در تهیه نمودار سازمانی باید به آن توجه کرد فصل پنجم: فنون تجزیه و تحلیل سیستم هاابزارها و فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها جدول تقسیم کار مزایای جدول تقسیم کار محدودیت های جدول تقسیم کار مقدمات لازم برای تهیه جدول تقسیم کار مراحل تهیه جدول تقسیم کار مرحله اول :انتخاب واحد بررسی رابطه هدف ،فعالیت و وظیفه در جدول تقسیم کار مرحله دوم: تهیه لیست وظایف کارکنان نمونه ای از لیست وظایف انفرادی کارکنانمرحله سوم: تهیه لیست فعالیتهای واحد نمونه ای از لیست فعالیت های واحدمرحله چهارم: تهیه جدول تقسیم کار برای وضع موجود مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل جدول تقسیم کار مرحله ششم: تهیه جدول تثقسیم کار پیشنهادی نمونه ای از جدول تقسیم کارفصل ششم: بررسی جریان کارتعریف نمودار جریان کار علائم نمودار جریان کار 1- عمل یا اقدام 2- بازرسی یا کنترل3- تصمیم گیری 4- انبار یا بایگانی  5- تأخیر یا انتظار غیرموجه6- حرکت یا ارسال (جابجایی)  7- ترکیبی از علائمانواع نمودار جریان کار الف) نمودار عمودی یا یک ستونهنمونه ای از نمودار جریان کار عمودی یا یک ستونهنمودار جریان کار افقی یا چند ستونه نمونه ای از نمو دار افقی یا چند ستونهمراحل بررسی نمودار جریان کار مرحله اول: تعیین کار مورد نظر مرحله دوم: تعیین مراحل کار مرحله سوم: ترسیم نمودار جریان کار در وضع موجود مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل نمودار جریان کار مرحله پنجم: تنظیم نمودار پیشنهادی فصل هفتم: بررسی و کنترل فرم هاتعریف فرمانواع فرم 1- انواع فرم برحسب قلمرو استفاده2- انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که انجام می دهند هدف از بررسی و کنترل فرم مراحل بررسی و کنترل فرم 1- بررسی فرم های موجود 2- تجزیه و تحلیل فرم های موجود 3- تهیه طرح پیشنهادی برای فرم های موردنیاز فصل هشتم: بررسی جاو مکانتعریف بررسی جا و مکان هدف از بررسی جا و مکان برخی از اصول و معیارهای بررسی و تخصیص جا و مکان اشکال طراحی مسیر کار مراحل بررسی جا و مکانفصل نهم: سیستم ها و روش های بایگانیتعریف بایگانی وظیفه بایگانی تعریف سند تعریف پرونده تعریف آرشیو انواع سیستم بایگانی اصول بایگانی اصل آسان بودن اصل قابلیت اجرا اصل قابلیت انعطاف اصل دقت و سرعت اصل افراد با صلاحیت اصل نظم اصولی و منطقی روش های تنظیم اسناد مراحل بررسی سیستم بایگانیفصل دهم: بررسی تکنیک های کمیروش های برنامه ریزی شبکه ای روش ارزیابی و بازنگری برنامه (پرت)علائم مورد استفاده در پرت 1- رویداد یا واقعه 2- فعالیت 3- فعالیت عاریه یا فعالیت زمان صفر مراحل روش پرت نمونه ای از شبکه ترسیم شده سوالاتی که بایستی برای ترسیم شبکه به آن ها پاسخ داد گام های تحلیل زمانی شبکه 1- تخمین زمان هر فعالیت سه زمان برآورد شده در پرت الف) برآورد خوش بینانه ب) برآورد بدبینانه ج) برآورد زمان محتمل 2- تعیین زمان انتظار برای هر فعالیت 3- تعیین کمترین زمان برای هر رویداد (TE)فرمول محاسبه TE4- تعیین بیشترین زمان مجاز (TL)فرمول محاسبه بیشترین زمان مجاز (TL)5- تعیین زمان آزاد (S)فرمول محاسبه زمان آزاد (S)6- تعیین مسیر بحرانی 7- تعیین واریانس و احتمال خاتمه پروژه روش مسیر بحرانی (CPM)تفاوت های روش سی پی ام و پرتمراحل روش CPMروش ترسیم پیش نیازها (PDM) جدول زمان بندی فعالیت ها در PDMفصل یازدهم: کارسنجیتعریف کارسنجی برخی از فوائد کارسنجی اصول کارسنجی پیش نیازهای کارسنجی فن بررسی حرکات مقاصد اساسی فن بررسی حرکات مراحل بررسی حرکات برخی از روش های کار سنجی روش استفاده از سوابق گذشته مراحل روش استفاده از سوابق گذشته روش گزارش گیری مراحل روش گزارش گیریروش نمونه گیری مراحل روش نمونه گیریروش عناصر از پیش تعیین شده مراحل روش عناصر از پیش تعیین شده روش زمان سنجی مراحل روش زمان سنجی ادامه مراحل کار سنجی جزوه ایجاد وگسترش سیستم های اطلاعاتی هدف های رفتاری مراحل ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی  چرخه زیست سیستم عوامل پنج گانه امکان پذیری یک سیستم

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دانلود پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی

 • گزارش کارآموزی فرودگاه حمل بار و طريقه بارنامه زدن

  دانلود کارآموزی حمل بار و طريقه بارنامه زدن,دانلود گزارش کار حمل بار و طريقه با,دانلود گزارش کارآموزی حمل بار و طريقه بارنامه زدن,کارآموزی حمل بار و طريقه بارنامه زدن,کارورزی حمل بار و طريقه بارنامه زدن,گزارش کارآموزی حمل بار و طريقه…

 • تحقیق وندافزایی به ستاک های سادة فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار...

  پایان نامه رشته زبان شناسی و ادبیات,تحقیق پیرامون وندافزایی,تحقیق وندافزایی,زبان فارسی گفتاری,زبان فارسی نوشتاری,زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار,ستاک های سادة فعلی,مقاله نظریه حاکمیت و مرجع گزینی,نظریة حاکمیت و مرجع گزینی,وند دانلود تحقیق وندافزایی به ستاک های سادة فعلی در…

 • پاورپوینت هندبال

  ppt,با فرمت ppt,پاورپونت,پاورپوین,پاورپوینت آماده هندبال,پاورپوینت هندبال,تحقیق هندبال,دانلود power point هندبال,دانلود پاورپوینت در مورد هندبال,دانلود پاورپوینت هندبال,دانلود تحقیق هندبال,دانلود رایگان پاورپوینت هندبال,رایگان,هندبال پاورپوینت هندبال رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت هندبالقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 41قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:تاريخچه هندبال در جهان…

 • پاورپوینت کامل سرطان

  پاورپوینت با موضوع سرطان,پاورپوینت درباره سرطان,پاورپوینت سرطان,پایان نامه با موضوع سرطان,پایان نامه درباره سرطان,پایان نامه سرطان,پژوهش درباره سرطان,پژوهش سرطان,تحقیق درباره سرطان,تحقیق سرطان,سرطان,مقاله درباره سرطان,مقاله سرطان دانلود پاورپوینت کامل سرطان دانلود فایل دانلود پاورپوینت کامل درباره سرطان،در قالب ppt و در 23 اسلاید،…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش

  دانلود طرح توجیهی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش,راه اندازی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و ك,طرح توجیهی توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش,طرح کسب و کار توليد خمير كاغذ فلوتينگ از كاه و كلش,کارآفرینی…

 • تحقیق سند و اقسام آن

  اقسام سند,انواع سند,تحقیق,سند تحقیق سند و اقسام آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سند و اقسام آن،در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند مبحث دوم:…

 • دانلود گزارش کارآموزی شركت صنايع چوب

  خرید گزارش کارآموزی شركت صنايع چوب,خرید گزارش کارورزی,دانلود کارآموزی شركت صنايع چوب,دانلود گزارش کار شركت صنايع چوب,دانلود گزارش کارآموزی شركت صنايع چوب,شركت صنايع چوب,کارآموزی شركت صنايع چوب,کارورزی شركت صنايع چوب,گزارش کارآموزی شركت صنايع چوب دانلود دانلود گزارش کارآموزی شركت صنايع…

 • پاورپوینت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداري شماره 5)

  استاندارد حسابداري شماره 5,پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 5,پاورپوینت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه,تحقیق استاندارد حسابداري شماره 5,تحقیق رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه,دانلود استاندارد حسابداري شماره 5,رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه دانلود پاورپوینت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداري شماره…

 • پاورپوینت کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي خدیجه علی آبادی

  پاورپوینت کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي خدیجه علی آبادی,خلاصه کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي خدیجه علی آبادی,دانلود کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي علی آبادی,کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي خدیجه علی آبادی,نکات کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي علی آبادی دانلود پاورپوینت کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي خدیجه…

 • پکیج آموزش کسب درآمد در تلگرام

  آموزش کسب درآمد از تلگرام,آموزش کسب درآمد در تلگرام,درآمد در تلگرام,راه های کسب درآمد از تلگرام,راه های کسب درآمد در تلگرام,روش های کسب درآمد از تلگرام,روش های کسب درآمد در تلگرام,کسب درآمد از تلگرام,کسب درآمد در تلگرام دانلود پکیج آموزش…