پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت

جزوه مبانی سازمان و مدیریت,دانلود جزوه مبانی سازمان,دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت,کتاب مبانی سازمان و مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت ظاهره فیضی pdf,مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان,مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان pdf
دانلود پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت،در قالب ppt و در 239 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: مفاهیم و تعاریفتعریف سازمانوجوه اشتراک سازمان هاانواع سازمان ها:انتفاعی و غیرانتفاعیتولیدی و خدماتیدولتی و خصوصیمدیریتانواع مدیران:مدیران عملیاتیمدیران میانیمدیران عالینقش های مدیر:نقش های اطلاعاتینقش های تصمیم گیریفصل 2: سیر تحول اندیشه های مدیریتنظریه های کلاسیک (1900-1950):نظریه مدیریت علمیشیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کارمطالعات زمان و حرکتسرپرستی تخصصیانگیزه های فردیاصول مدیریت علمینظریه مدیریت اداری (فایول):اصول مدیریتتقسیم کاراختیارانضباطوحدت فرماندهیوحدت جهتاولویت منافع عمومی بر منافع فردیجبران خدمات کارکنانتمرکزسلسله مراتبنظمانصافثبات شغلی و استخدامیابتکارروحیه کار گروهینظریه مدیریت بروکراتیک:مشخصاتقوانین و مقرراتغیر شخصی بودنتقسیم کارساختار سلسله مراتبیتعهد برای کار مادام العمرساختار اختیارنظریه مدیریت علمی:شیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کارمطالعات زمان و حرکتسرپرستی تخصصیانگیزه های فردیاصول مدیریت علمینهضت روابط انسانی (نظریه های نئوکلاسیک)نگرش های کمی، سیستمی، اقتضائی و جنبش جدید روابط انسانیجنبش جدید روابط انسانی:خصوصیات سازمان های نوع A (آمریکائی)استخدام کوتاه مدتتصمیم گیری فردیمسئولیت فردیارزشیابی و ترفیع سریعکنترل صریح و رسمیروند شغلی تخصصیتوجه به نقش فرد در سازمانخصوصیات سازمان های نوع J (ژاپنی):استخدام برای همه عمرتصمیم گیری مشارکتیمسئولیت گروهیارزشیابی و ترفیع کندکنترل تلویحی و غیر رسمی روند شغلی غیر تخصصیتوجه به همه جوانب زندگی شخصیخصوصیات سازمان های نوع Z:استخدام برای همه عمر خدمتیتصمیم گیری مشارکتیمسئولیت فردیارزشیابی و ترفیع کندکنترل تلویحی غیررسمی با تدابیر رسمی صریحروند شغلی تقریبا تخصصی شدهتوجه همه جانبه به کارکنانفصل 3: برنامه ریزیانواع تصمیم هاانواع مسئلهشرایط تصمیم گیری:شرایط اطمینانشرایط مخاطرهشرایط عدم اطمینانشرایط ابهاممدل های تصمیم گیریابزارهای تصمیم گیری:ماتریس سودتحلیل نقطه سر به سردرخت تصمیمتصمیم گیری گروهیبرنامه ریزیمسئولیت برنامه ریزیشیوه های پیش بینی فروش:شیوه نظرات هیئت مدیران اجرائیشیوه برآورد نیروی فروششیوه تحلیل توالی زمانیفن بازنگری و ارزیابی برنامه (پرت):فعالیت هائی که باید اجراء شوند معین کندتوالی فعالیت ها مشخص کندزمان مورد نیاز برای تکمیل هر فعالیت را تعیین کندشبکه را ترسیم کندتعیین مسیر بحرانیفصل 4: سازماندهیسازماندهی فرآیند سامان هدف های ساختار سازمانیساختار رسمی و غیر رسمیویژگی های ساختار رسمی:آرمانی هستند، زیرا آن گونه که پیش بینی شده است عمل نمی کند.ساختار غیر رسمیانواع نمودار:نمودار هرمینمودار افقینمودار دایره ای یا هم مرکزفرآیند سازماندهیمزایا و معایب سازماندهی:مزایا:تخصص افرادو مهارتمعایب:هر فردی مسئول کار خود بوده که نتیجه آن احساس از خود بیگانگی می باشد.واحدسازی واحدسازی براساس وظیفهواحدسازی براساس محصولواحدسازی جغرافیائیواحدسازی براساس مشتریواحدسازی بر اساس فرآیند تولیدعوامل مؤثربر حیطه نظارتپیچیدگی کاراستاندارد کردن کارمحل کار کارکنانسطح مهارتفعالیت های غیر سرپرستیاولویت های شخصیرابطه حیطه نظارت و ساختار سازمانیعوامل مؤثر در غیرمتمرکز کردن سازمانرابطه حیطه نظارت بامیزان تمرکزقدرت اختیارقدرت چیست؟ منابع قدرت قدرت پاداشقدرت اجبارقدرت قانونیقدرت تخصصقدرت مرجعتفاوت قدرت و اختیارنظریه های اختیار:نظریه کلاسیک نظریه پذیرششرایط بارنارد برای پذیرش اختیارواگذاری اختیاراصول واگذاری اختیارمزایای واگذاری اختیاراختیار صف و ستادانواع ستاد:ستاد عمومی ستاد شخصی ستاد تخصصی اختیارات ستاد تخصصی:اختیارات ستاد مشورتیاختیارات ستاد خدماتی:اختیارات ستاد نظارتاختیارات ستاد وظیفه ایهماهنگیهماهنگی و همکاریهماهنگی داوطلبانهانواع هماهنگی:هماهنگی عمودیهماهنگی افقیهماهنگی موربفصل 5: هدایتانگیزشنیازهانظریه های انگیزشینظریه های ابتدائی انگیزشنظریه های معاصر انگیزشنظریه های محتوائی:سلسله مراتب نیازهای مازلونظریه ای.آر.جینظریه رشد یافتگی- رشد نیافتگینظریه دوعاملی انگیزشنظریه نیازهای اکتسابینظریه های فرآیندی:نظریه انتظارنظریه برابرینظریه تعیین هدفطراحی شغلنظریه تقویتمحرک های پولی و غیر پولینظریه سیستمی انگیزشرهبرینظریه های رهبرینظریه های رفتاری نظریه های موقعیتی و اقتضائی:موقعیت ها و تصمیم های رهبری: پیوستاررهبرینظریه اقتضائی فیدلرنظریه چرخه زندگینظریه جایگزینهای رهبریارتباطات:انواع ارتباطاتارتباط غیر کلامیارتباط کلامیالف) ارتباط شفاهیب) ارتباط کتبیج) ارتباط الکترونیکیارتباط در سازمانارتباط سازمانی رسمیانواع ارتباطات سازمانی:ارتباط از بالا به پائینارتباط از پائین به بالاارتباط افقیالگوهای ارتباطات سازمانی رسمی:شبکه های متمرکز مانند الگوی ستاره، الگویY، الگوی زنجیره ایشبکه های غیرمتمرکز مانند الگوی همه جانبه، الگوی حلقه ایارتباط سازمانی غیر رسمیانواع الگوهای سازمانی غیر رسمی:شبکه رشته ایشبکه تابشیشبکه تصادفیشبکه خوشه ایموانع ارتباطات میان افراد:ادراکی (شناختی)اجتماعیارزش های فرهنگیمعانی (زبان) اثر انگیزهارزیابی منابععلائم غیر شفاهی و متناقضپارازیتروش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی:استفاده از بازخورد به منظور بازگشت نتیجه پیام، تا فرستنده از چگونگی وضعیت ارسال و دریافت پیام آگاه کردد.افشاء به منظور دادن اطلاعات مربوط و معتبر در باره فرستنده پیام به گیرندگانتشریح پیاماستفاده از ارتباطات شفاهی (رودررو)آگاهی از علایم ارتباط و مهم تر از همه استفاده از زبان ساده فهمفصل 6: نظارت و اطلاعاتسطوح نظارت:نظارت راهبردینظارت راهکارینظارت عملیاتیانواع نظارت:نظارت آینده نگرنظارت هم زمان (زمان وقوع)نظارت گذشته نگرنظارت مؤثرویژگی های نظام های نظارتی نادرست:نظارت بیش ازح و کمتر ازحدنظارتهای ناهماهنگعدم توانائی در تمایز نظارت هاویژگی های نظام های نظارتی کارآمد:پیوستگی با برنامه ریزیدقتبه هنگامیتعیین حوزه اجرائی کلیدیعینیت و قابلیت اندازه گیریصرفه جوئیانعطاف پذیریقابلیت درکمعیار منطقیتعیین نقاط راهبردیتأکید بر موارد استثناءاجرای اقدام اصلاحیابزارهای نظارت:ابزارهای بودجه ایابزارهای غیر بودجه ایداده های آماریگزارش ها و تحلیل های ویژهحسابرسی عملیاتمشاهده شخصیسایر ابزارهااطلاعاتفصل 7: خلاقیتانواع خلاقیت:خلاقیت فردیخلاقیت گروهیشیوه توفان مغزیشیوه تلفیق نامتجانسشیوه داستان سازیخلاقیت سازمانینقش 3 عامل حیاتی در نهادینه کردن خلاقیت در سازمان:نقش برنامه ریزینقش فرهنگ سازمانینقش ساختار سازمانی

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مبانی سازمان و مدیریت مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان pdf مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان مبانی سازمان و مدیریت ظاهره فیضی pdf کتاب مبانی سازمان و مدیریت جزوه مبانی سازمان و مدیریت دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانلود جزوه مبانی سازمان

 • تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی

  پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی,تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی,مدیریت و تشکیلات کارگاهی,مدیریت و تشکیلات کارگاهی pdf,مدیریت و تشکیلات کارگاهی رشته معماری,مدیریت و تشکیلات کارگاهی معماری,مقاله مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانلود تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس)

  استان فارس,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان قیر و کارزین,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قیر و کارزین دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قیر و کارزین (واقع در…

 • گزارش کارآموزی مبدل هاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي

  دانلود گزارش کارآموزی تأسيسات حرارتي برودتي,دانلود گزارش کارآموزی مبدل هاي حرارتي نيروگاهي,گزارش کارآموزی تأسيسات حرارتي,گزارش کارآموزی تأسيسات حرارتي برودتي,گزارش کارآموزی مبدل هاي حرارتي,گزارش کارآموزی مبدل هاي حرارتي نيروگاهي گزارش کارآموزی مبدل هاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي رفتن به…

 • گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار– ACCESS

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر,گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر,گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر,گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر رایگان,گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر رشته ی سخت افزار,گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار– ACCESS دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…

 • تحقیق نحوه محاسبه حق‌العمل جراح

  تعرفه حق‌العمل جراحی,حق العمل پزشکان,حق العمل پزشکی,حق‌العمل جراح,حق‌العمل جراحی,دستورالعمل حق‌العمل جراحی,ضوابط محاسبه حق‌العمل جراحی,نحوه محاسبه حق‌العمل جراح,نحوه محاسبه حق‌العمل جراحی,نحوه محاسبه نحوه محاسبه حق‌العمل جراحی دانلود تحقیق نحوه محاسبه حق‌العمل جراح دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد نحوه محاسبه حق…

 • پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار امروزی

  پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی,تحقیق سیستم های اطلاعاتی,سیستم های اطلاعاتی,سیستم های اطلاعاتی حسابداری,سیستم های اطلاعاتی مدیریت,سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته,مقاله سیستم های اطلاعاتی,نقش سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار امروزی دانلود پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعاتی در کسب و کار…

 • پاورپوینت کتاب تئوری های انقلاب آلوین استانفورد کوهن

  پاورپوینت کتاب تئوری های انقلاب آلوین استانفورد کوهن,خلاصه کتاب تئوری های انقلاب آلوین استانفورد کوهن,دانلود کتاب تئوری های انقلاب آلوین استانفورد کوهن,کتاب تئوری های انقلاب آلوین استانفورد کوهن,نکات کتاب تئوری های انقلاب آلوین استانفورد کوهن دانلود پاورپوینت کتاب تئوری های…

 • پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمان ها

  پاورپوینت آم,پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها,تحقیق مفاهیم جدید در سازمانها,دانلود پاورپوینت در مورد مفاهیم جدید در سازمانها,دانلود پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها,دانلود رایگان پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها,مفاهیم جدید در سازمانها پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمان ها رفتن به سایت…

 • نمونه سؤالات رشته کامپیوتر آزمون استخدامی شرکت نفت

  آزمون استخدامی شرکت نفت,سوالات آزمون استخدامی,سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت,سوالات استخدامی شرکت نفت,سوالات سالهای قبل آزمون استخدامی شرکت نفت,سوالات کامپیوتر آزمون شرکت نفت,نمونه سؤالات رشته کامپیوتر آزمون استخدامی,نمونه سوالات آزمون شرکت نفت دانلود نمونه سؤالات رشته کامپیوتر آزمون استخدامی شرکت…

 • پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (بازیافت)

  پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی,درس 13 مطالعات اجتماعی,درس 13 مطالعات اجتماعی پایه سوم,درس 13 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی,درس سیزدهم مطالعات اجتماعی,درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه سوم,درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه…