پاورپوینت کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

پاورپوینت مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,خلاصه مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,خلاصه نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,دانلود کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل,نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل
دانلود پاورپوینت کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل،در قالب ppt و در 300 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:جلسه اول: طراحی نرم افزار بی درنگسیستم بی درنگ چیست؟مدل سیستم بی درنگ با سنسور و محرکدو دسته از تحریک ها در سیستم بی درنگتحریک های دوره ایتحریک های غیردوره ایمراحل فرآیند طراحیشناسایی تحریکی که سیستم باید پردازش کند و پاسخ مربوط محدودیت های زمانی مربوط به هر تحریک و پاسخ شناسایی شودیک کامپیوتر برای اجرای سیستم انتخاب شود، دارای اجزا بی درنگتحریک و پاسخ در تعدادی از فرآیندهای هم زمان، ترکیب شوند.برای هر تحریک و پاسخ، الگوریتم هایی طرح شود.طراحی سیستم زمانبندی برای به موقع شروع شدن فرآیندطراحی سیستم چیستتحریک وپردازش پاسخ درسیستمقطعات سیستم های عامل بی درنگسیستم عامل بی درنگ قطعاتRTOS برای تمام سیستم هاساعت بی درنگ اداره کننده وقفهزمان بندمدیر منابعتوزیع کنندهدو سطح اولویت که توسط RTOS مدیریت می شوددو راهبرد زمان بندی مؤثرسیستم های کنترلی و ناظرساختار سیستم کنترلی و ناظردو دسته از تحریک که در سیستم های کنترلی و ناظر، باید پردازش شوندسیستم های جمع آوری داده چیست؟طریقه جمع آوری داده از سنسورجلسه دوم: طراحی واسط کاربر (UI)اصول طراحی واسط کاربرآگاهی کاربر سازگاریحداقل تعجبقابلیت ترمیمراهنمای کاربرتنوع کاربرامکانات ترمیم خطا واسط های کاربرپنج سبک تعامل با سیستم های نرم افزاریدست کاری مستقیم سیستم منوپرکردن فرمزبان فرمانزبان طبیعیروش نمایش اطلاعات چندگاننمونه هایی از مجسم سازی دادهنکاتی برای استفاده مؤثر از رنگ در واسطعوامل طراحی در پیام های خطازمینه کاریتجربه کاریسطح مهارتسبک کاریفرهنگ کاریفرآیند طراحی واسط کاربرفرآیندطراحی سه فعالیتی UIسه فعالیت اصلی فرآیند طراحی کاربرتحلیل کاربرساخت نمونه اولیه UIفرآیند دو مرحله ای ساخت نمونه اولیهسه روش ساخت نمونه اولیه واسط کاربرارزیابی واسط چیست؟صفات قابلیت به کارگیریقابلیت یادگیریسرعت عملیاتتوانمندیقابلیت ترمیمقابلیت تطبیقجلسه سوم: توسعه سریع نرم افزارفایده توسعه سریع نرم افزارمشکلات اساسی توسعه تدریجیمشکلات مدیریتیمشکلات پیمانکاریمشکلات اعتبارسنجیمشکلات نگهداریتوسعه تدریجی که بر طراحی معماری تاکید داردپنج اصول روش های فعالحضور مشتریتحویل تدریجیعدم پردازش افرادپذیرش تغییرحفظ سادگیبرنامه نویسی کرانه ای چیست؟شکل کلی برنامه نویسی کرانه ایاعمال برنامه نویسی کرانه ایبرنامه ریزی گام ها، نسخه های کوچکطزاحی ساده، توسعه اول- تستسازمان دهی مجدد، برنامه نویسی جفتیمالکیت جمعی، جامعیت مداومسرعت قابل دوام، حضور مشتریتوسعه سریع کاربرد چیست؟ابزارهایی که در محیط RAD به کارمی رودفوایداستفاده از نمونه اولیهبهبود قابلیت استفاده سیستمتطبیق نزدیک سیستم ها با نیازهای کاربرانبهبود کیفیت طزاحیبهبود قابلیت نگهداریکاهش تلاش موردنیاز توسعهنمونه اولیه موقتی چیست؟مدل کلی توسعه نمونه اولیهدلایل معقول نبودن سیستم ناقصجلسه چهارم: استفاده مجدد نرم افزارفواید استفاده مجدد نرم افزارافزایش قابلیت اعتمادکاهش ریسک فرآینداستفاده موثرازمتخصصینپذیرش استانداردتوسعه سریعمشکلات استفاده مجددافزایش هزینه نگهداریعدم وجود پشتیبانی ابزارسندرم کشف نشدهنگهداری کتابخانه قطعییافتن ودرک تطبیق قطعات قابل استفاده مجددعوامل مهم برای برنامه ریزی استفاده مجددزمان بندی توسعه برای نرم افزارطول عمرمورد انتظار نرم افزار        زمینه، مهارت هاوتجارت تیم توسعهحیاتی بودن نرم افزاروخواسته های آندامنه کاربردمحیطی که سیستم در آن اجرا خواهد شد.روش هایی که از استفاده مجدد نرم افزار پشتیبانی می کنندالگوهای طراحیتوسعه براساس قطعهمحیط های کاری کاربردپوشش سیستم کهنهسیستم های سرویس گراخطوط تولید کاربردجامعیت COTSکاربردهای عمودی قابل پیکربندیکتابخانه های برنامهمولدهای برنامهتوسعه نرم افزار براساس جنبه های مختلف چهار عنصر اساسی الگوهای طراحی:نامی که به الگو مراجعه می کند.توصیف محلی که وقت استفاده الگو را مشخص می کند.راه حل های بخش های مختلف باید توصیف شود.بیان نتایج- نتایج و توازن اعمال الگو محیط های کاری کاربرداستفاده مجدد محصول COTSچهار مشکل جامعیت سیستم های COTSعدم وجود کنترل برروی عملکرد و کاراییمشکلات مربوط به کارمتقابل سیستمعدم کنترل تکامل سیستمپشتیبانی از فروشندگان سیستمانواع خصوصی سازی خط تولید نرم افزارخصوصی سازی سکوخصوصی سازی محیطخصوصی سازی تابعیخصوصی سازی فرآیندسیستم EPR چیست؟سازمان سیستم های EPRمراحل تطبیق یک خانواده نرم افزار برای ایجاد کاربرد جدیدجلسه پنجم: مهندسی نرم افزار براساس قطعهمهندسی نرم افزار براساس قطعه (CBSE)فرآیند CBSE چیستمدل کلی فرآیند CBSEمبانی مهندسی نرم افزاربراساس قطعه:فطعات مستقلاستانداردهای قطعهمیان افزارفرآیند توسعهمشکلات روش CBSEاعتمادبه قطعهتصدیق قطعهپیش بینی ویژگی های جدیدموازنه های خواسته هاویژگی های قطعهاستانداردمستقلقابل ترکیبقابل استقرارمستندسازیتفاوت های اشیاء با قطعهمدل قطعه چیستعناصر به کار رفته در مدل قطعهسرویس های مدل قطعهتغییراتی که باعث می شود قطعه، قابل استفاده مجدد باشدتغییراسامی برای کلی ترکردن آن هاافزودن متدهایی برای ارائه عملکردهای بیشترسازکاری اداره کردن استثنا برای تمام متدهاافزودن واسط پیکربندی برای تطبیق قطعه جامعیت قطعات موردنیاز برای استقلال بیشترحذف متدهای ویژه کاربردترکیب قطعه دارای انواع زیر استجلسه ششم: توسعه سیستم های حیاتیسه روش مکمل برای توسعه نرم افزارویژگی های فرآیندهای قابل اتکاقابل مستندسازیاستاندارد شده قابل حسابرسیتنوع توانمندیفعالیت های فرآیند برای اجتناب از عیببازرسی خواسته ها مدیریت خواسته ها بررسی مدل بازرسی طراحی و کد تحلیل ایستا برنامه ریزی و مدیریت تستتکنیک های مهندسی نرم افزار برای تولید نرم افزار عاری از عیبفرآیندهای نرم افزارقابل اتکامدیریت کیفیتمشخصات رسمیوارسی ایستاتعیین نوع قویبرنامه نویسی امناطلاعات محافظت شدهچهار جنبه از تحمل عیبدو نوع تشخیص عیبتکنیک تحمل عیب سخت افزاریبرنامه نویسی N نسخه ای چیست؟حداقل نسخه های یک مدل برنامه نویسی N نسخه ایمدل کلی بلوک های ترمیم عیبجلسه هفتم: تکامل نرم افزارپویایی تکامل برنامه چیست؟قوانین چندگانه لمانتغییرات مداوم، حفظ شناخترشد دائمی، کیفیت رو به کاهشسیستم بازخوردی، پیچیدگی فزایندهتکامل برنامه بزرگ، پایداری سازمانیسه نوع نگهداری نرم افزار عبارت اندعواملی که در نگهداری نرم افزار، منجر به هزینه بالا می شودپایداری تیممسئولیت قراردادیمهارت های کارکنانقدمت برنامه و ساختارتعریف پیش بینی نگهداریطرح جامع پیش بینی نگهداریبرای پی بردن روابط سیتم و محیط، باید سه مورد را برآورد کردتعدادخواسته های ناپایدارسیستمتعداد و پیچیدگی واسط های سیستممعیارهای برآورد قابلیت نگهداریتعداد درخواست ها برای نگهداری تصحیحیمیانگین زمان لازم برای تحلیل اثر تغییرمیانگین زمان لازم برای پیاده سازی تغییرتعداد درخواست تغییر معوق (به تأخیرافتاده)فرآیندهای شناسایی تغییرات و تکامل سیستم، دوره ای اند و درسراسر طول عمر سیستم ادامه دارند؟فرآیند تکامل چیستفرآیند تکامل ناشی از درخواست هایی برای تغییرپیاده سازی تغییر چیست؟پیاده سازی تغییر دارای درک برنامهدو امتیاز مهم مهندسی مجدد سیستمتعریف مهندسی مجدد نرم افزارساختار کلی مهندسی مجدد نرم افزارتمایز بین مهندسی پیش رو و مهندسی مجدد نرم افزارعوامل کلیدی مؤثردرمهندسی مجدد:کیفیت نرم افزاری برای مهندسی مجددوجود ابزار پشتیبانی برای مهندسی مجددگستره تغییر داده ها برای مهندسی مجددوجود کارکنان خبره برای مهندسی مجددسنجش ارزش سیستم دارای چهار نکته استاستفاده ازسیستمفرآیند تجاری که پشتیبانی می شودقابلیت اتکای سیستمخروجی سیستمعوامل مؤثر در برآورد محیطپایداری عرضه کننده، نرخ خرابیهزینه های نگهداری، کارایی و قدمتخواسته های پشتیبانی، عملکرد متقابلجلسه هشتم: وارسی و اعتبارسنجیهدف نهایی فرآیندوارسی واعتبارسنجیدو تکنیک بررسی و تحلیل سیستم در فرآیند v&vبازبینی نرم افزارتست نرم افزاربازرسی ها و تست های نرم افزارفرآیند اشکال زدایی که نقص های موجود در سیستم رای افته واصلاح می کندتعریف فعالیت وارسی و اعتبارسنجیمشخصات جامع مدلVبازبینی نرم افزار چیست؟فرآیند بازبینی برنامه برای کشف نقضنقش های موجود در فرآیند بازبینیمراحل تحلیل ایستای خودکارتحلیل جریان کنترلتحلیل استفاده از دادهتحلیل واسطتحلیل جریان اطلاعاتتحلیل مسیرتعریف توسعه نرم افزار اتاق تمیزویژگی های روش اتاق تمیز برای توسعهجلسه نهم: تست نرم افزارفرآیند تست نرم افزار، دو هدف داردمدل کلی فرآیند تستدو فاز جداگانه برای تست سیستمچهار نوع از واسط های بین قطعات برنامهواسط های پارامترواسط های حافظه مشترکواسط های ارسال پیامواسط های رویه ایسه روش برای طراحی موارد تستتست براساس ساختار و پیاده سازی نرم افزارمجموعه مجتمعی از ابزارها برای پشتیبانی از فرآیند تستجلسه دهم: اعتبارسنجی سیستم های حیاتیمراحل فرآینداندازه گیری قابل اعتمادتعریف سابقه عملیاتی نرم افزارنمونه ای از سابقه عملیاتی براساس احتمال ورودی هافواید پیش بینی قابلیت اعتماد سیستمبرنامه ریزی تستمذاکره با مشتریفعالیت های تضمین امنیت در فرآیند توسعهچهار روش مکمل برای بررسی حفاظتتیم های مخالفوارسی رسمیارزیابی براساس تجربهارزیابی براساس ابزارتعریف موارد امنیت سیستممثالی از موارد امنیتی در پمپ انسولینجلسه یازدهم: مدیریت بر افرادسه دسته از متخصصین در مطالعه روان شناختی انگیزشوظیفه گراخودمحورتعامل گراعوامل مؤثر در کارگروهیترکیب گروه انسجام گروهی ارتباطات در گروهسازمان گروهامتیازات گروه منسجمایجاد استاندارد کیفیت گروهاعضای گروه نزدیک به هم کار کنند.اعضای گروه از کار یکدیگر باخبر می شوند.برنامه نویسی تجمعی می تواند تمرین شودعوامل مؤثر بر اثربخشی ارتباطاتاندازه گروهساختارگروهترکیب گروه محیط کار فیزیکی گروهپنج سطح مدل بلوغ قابلیت افرادجلسه دوازدهم: برآورد هزینه نرم افزارعوامل مؤثر در تعیین قیمت نرم افزارفرصت بازاربرآورد هزینه نامطمئنواژه های پیمان کاریناپایداری خواسته هاسلامت مالیعوامل مؤثر در بهره وری مهندسی نرم افزارتجربه دامنه کاربرد کیفیت فرآینداندازه پروژهپشتیبانی فناوری محیط کاریتکنیک های برآورد هزینهمدل سازی هزینه با الگوریتمقضاوت کردن کارشناسبرآورد از طریق مقایسه کردنبکاربردن قانون پارکینسونقیمت گذاری برای برنده شدنتغییراتی که بر برآورد حاصل از تجربه، تأثیر می گذاردتوسعه شیء گرا به جای عملکردگراسیستم مشتری- کارگزار به جای سیستم مبتنی بر کامپیوتر بزرگاستفاده از قطعات نرم افزاری آماده، به جای ایجاد قطعاتمدل های الگوریتمی تعیین هزینه کوکومو2عوامل مقایسه در کوکومو2 برای محاسبه توانپیشینه سازمان در سیستمبرطرف کردن ریسکانسجام تیم درسیستمبلوغ فرآینددرسیستمقابلیت انعطاف توسعهگزینه هایی که درتعیین هزینه نقش دارندجلسه سیزدهم: مدیریت کیفیتکیفیت فرآیند توسعه چیست؟مدل کلی کیفیت فرآیند و محصولچگونگی محاسبه صفات برای نرم افزارروابط بین صفات برای محاسبه صفات کیفیتاستانداردهای محصول و استانداردهای فرآیندفرم مرور طراحی، راهنمای مرور طراحیساختار سند خواسته ها، تحویل سند به cmفرمت فرآیند رویه، فرآیند انتشار نسخهسبک برنامه نویسی جاوا، فرآیند پذیرش برنامه پروژهفرمت برنامه پروژه، فرآیند کنترل تغییرفرم درخواست تغییر، فرآیند ثبت تسترابطه بین ایزو9000، مرجع کیفیت و برنامه های کیفیت پروژهنمونه های ازاستانداردهای سنداستانداردهای شناسایی سنداستانداردهای ساختارسنداستانداردهای ارائه سنداستانداردهای به هنگام سازی سندویژگی های استاندارد های کیفیت سندساختار کلی فرآیند تولید سندصفات کیفیت نرم افزاردو روش اندازه گیری محصولانواع معیارهای نرم افزاریرابطه معیارهای کنترلی و پیشگوتعریف اندازه گیری نرم افزارمراحل اساسی فرآیند اندازه گیری محصولمعیارهای محصول نرم افزارتوان ورودی/ خروجیطول کد منبع برنامهپیچیدگی سیکلوماتیکطول شناسه های برنامه عمق تودرتویی شرطیشاخص فاگ درسندجلسه چهاردهم: بهبود فرآیندسه مرحله اصلی بهبود فرآیندچهار دسته فرآیند نرم افزاریموقعیت ابزارها در پشتیبانی از فرآیندفرآیند تست یک پیمانه در سیستمی که از یک فرآیند مدیریت پیکربندی کنترل شده، استفاده می کندتغییر فرآیند چیست؟پنج مرحله تغییر فرآیندمدلCMMI مرحله ای چیست؟ناحیه های فرآیند در CMMIقابلیت به کارگیری انواع مختلف فرآیندهاجلسه پانزدهم: مدیریت پیکربندیسیستم ها باپیکربندی مختلفسه تکنیک شناسایی قطعه نرم افزاریموارد نگارش سیستمفایل های پیکربندی سیستمفایل های داده سیستمبرنامه نصب سیستممستندسازی الکترونیکی و کاغذی بسته بندی و معرفی مربوطفرآیند کامپایل کردن و پیوند دادن قطعات نرم افزاریقابلیت های فراهم شده توسط سیستم مدیریت نسخهثبت سابقه تغییرنسخهتوسعه مستقل نسخهشناسایی نسخه و نگارشمدیریت حافظه نسخهتعریف سیستم های مدیریت نسخهتفاوت های بین نسخه هابه صورت دلتاامکاناتی که توسط ابزارهای کیس آماده می شوند

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل دانلود کتاب مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل خلاصه مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل خلاصه نکات مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل پاورپوینت مهندسي نرم‌ افزار يان سامرويل

 • گزارش کارآموزی در واحد تصفیه آب و پساب یوتیلیتی مجتمع پتروشیمی خراسان

  گزارش کارآمزوی یوتیلیتی,گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک,گزارش کارآموزی پتروشیمی شیراز,گزارش کارآموزی پتروشیمی مارون,گزارش کارآموزی در مجتمع پتروشیمی,گزارش کارآموزی در واحد تصفیه آب,گزارش کارآموزی در واحد تصفیه پساب,گزارش کارآموزی در یوتیلیتی دانلود گزارش کارآموزی در واحد تصفیه آب و پساب یوتیلیتی مجتمع…

 • تحقیق چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با دیگران

  ارتباط با دیگران,ارتباط با دیگران با نیروی فکر,ارتباط با دیگران در اسلام,برقراری ارتباط با دیگران,تحقیق ارتباط با دیگران,تحقیق ارتباط با دیگران در اسلام,تحقیق برقراری ارتباط با دیگران,مقاله ارتباط با دیگران,مقاله برقراری ارتباط با دیگران دانلود تحقیق چهار کلید معجزه آسا…

 • تحقیق سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

  سوپر کامپیوتر,سیستم مدیریت,سیستم مدیریت تحت وب,مدیریت از راه دور,مدیریت تجاری,وب سرویس تحقیق سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر،در قالب word و در 71 صفحه، قابل…

 • تحقیق مرد، زن و مدیریت خانواده

  استواری,پایان نامه پیرامون مدیریت خانواده,پروژه مدیریت خانواده,تحقیق در مورد مدیریت خانواده,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی مدیریت خانواده,تحقیق مدیریت خانواده,دانلود تحقیق مدیریت خانواده,مدیریت مرد,مقاله مدیریت خانواده تحقیق مرد، زن و مدیریت خانواده رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:خانواده اولین واحد اجتماعی…

 • تحقیق انقلاب ایران

  انقلاب اسلامی,انقلاب ایران تحقیق انقلاب ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع انقلاب ایران،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اصلاح و انقلاب هر دو براى رسيدن به يك هدف واحد صورت مى‏گيرند و اين هدف…

 • تحقیق معماری معاصر ایران

  اسامی معماران معروف معاصر ایران,پایان نامه معماری معاصر ایران,تحقیق معماری معاصر ایران,معماری معاصر ایران,معماری معاصر ایران pdf,معماری معاصر ایران امیر بانی مسعود,معماری معاصر ایران بانی مسعود,معماری معاصر جهان,مقاله معماری معاصر ایران دانلود تحقیق معماری معاصر ایران دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • تحقيق تعليم و تربيت

  تحقيق,تحقيق تعليم و تربيت,تربيت,تعليم,دانلود تحقيق,علوم تربيتي,كار تحقيقي دانلود تحقيق تعليم و تربيت دانلود فایل مقدمه: معلم بزرگترين نعمت و سرمايه‌ي جوامع بشري، انسان يعني عاليترين تجليگاه خلقت الهي است. انسان مستعد و متصف به همه‌ي صفات و كمالات الهي است…

 • نمونه پلان اتوکد ساختمان آجری

  پلان اتوکد ساختمان آجری,پلان ساختمان آجری,دانلود پلان ساختمان آجری,دانلود نقشه اتوکد ساختمان آجری,دانلود نقشه ساختمان آجری,دانلود نقشه معماری ساختمان آجری,نقشه اتوکد ساختمان آجری,نقشه ساختمان آجری,نقشه معماری ساختمان آجری دانلود نمونه پلان اتوکد ساختمان آجری دانلود فایل دانلود نمونه پلان اتوکد معماری ساختمان…

 • پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک

  پارادایم پیش تدبیری,پارادایم تجربی,پارادایم تجویزی,پارادایم ترکیبی,پارادایم توصیفی,پارادایم ها در سازمان,پارادایم های مدیریت استرات,مکاتب مدیریت استراتژیک,مکاتب مدیریت استراتژیک pdf,مکاتب مدیریت استراتژیک ppt,مکاتب مدیریت استراتژیک مینتزبرگ دانلود پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع پارادایم ها…

 • پاورپوینت اسیلوسکوپ

  اجزای اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ دیجیتال,اسیلوسکوپ قیمت,دکمه های اسیلوسکوپ,روش کار با اسیلوسکوپ,کاربرد اسیلوسکوپ,کاربرد اسیلوسکوپ در پزشکی,گزارش کار اسیلوسکوپ پاورپوینت اسیلوسکوپ رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اسیلوسکوپ، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ايجاد شکل موج…