پاورپوینت کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری

پاورپوینت کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری,خلاصه کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری,دانلود کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری,کتاب گیاه شناسی 1 دکتر روح,کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری,نکات کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری
دانلود پاورپوینت کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری،در قالب ppt و در 250 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سلول و بافت های گیاهیدیواره سلولی (دیواره اسكلتی) تغییرات دیواره سلولیپلاسمودسماتالان هاواكوئل هاتورژسانس و پلاسمولیزپلاست ها (پلاستید‌ها)كروموپلاست هاكلروپلاست هاهسته (nucelus) تعریف بافت و انواع آنبافتهای مریستمی بافتهای غیر مریستمی سلول های پارانشیمبافت كلانشیمبافت اسكلرانشیمبافت اپیدرمبافت های ترشحیبافت پریدرم (بافت چوب پنبه‌ای)فصل دوم: مورفولوژی اندام های گیاهیریشه (Root)مورفولوژی (ریخت‌ شناسی) خارجی ریشهالف) كلاهك (Root cap calyptra)ب) ناحیه نموج) منطقه تارهای كشندهد) ریشه‌های فرعی یا جانبی (Secondary Roots)ﻫ) ریشه‌های نابجاانواع ریشهالف) ریشه‌های غده‌ای (Tuberculate roots)ب) ریشه‌های تنفس‌كننده (Respiratory Roots)ج) ریشه‌های مكنده (Sucoires Roots)د) ریشه‌های مركب (Concresiin tes R)ریخت‌شناسی (مورفولوژی) داخلی ریشهساختمان اولیه ریشهالف) اپیدرم (Epiderme)ب) پوست (Cortex)طبقه‌بندی چوب پنبه‌ایپوست داخلیآندودرماستوانه مركزیساختمان پسین ریشهالف) طبقه مولد خارجی یا فلوژن ب) طبقه مولد داخلی یا پاخیت (Cambium) Pachyteفصل سوم: ساقه (Stem)3-1 مورفولوژی خارجی ساقهانشعابات ساقه3-3 انشعابات منوپودیك و سمپودیك3-4 رشد و نمو طولی ساقهالف) انواع ساقه‌های هوایی1. ساقه‌های خزنده2. ساقه‌های پیچنده (Plantes Volubiles). 4. خارها (Epine). 5. فیلوكلادها (phylloclade). 6. ساقه‌های گوشتی (Plantes succulenles). 7. ساقه‌های ماشوره‌ای (Chaume). ب) ساقه‌های زیرزمینی1. ریزوم یا ساقه‌های زیرین (Rhizome)2. تكمه یا توبركول (Tubercule)3. سوخ یا پیاز (Bulb)ج) ساقه‌های آبی دوام و عمر و ارتفاع ساقه1. تغییرات ظاهری ساقه بر حسب شرایط آب و هوایی (كلیماتیك (Climatique)2. تغییرات ظاهری ساقه بر حسب شرایط ادافیك (Edaphiques). 3-7 برگ (Leaf feuille)3-7 برگ (Leaf feuille)مورفولوژی خارجی برگاقسام برگالف) برگ های ساده (Simple F)ب: برگ های مركب1. برگ های مركب شانه‌ای (Pennees F.)2. برگ های مركب پنجه‌ای (Palmes F.)3-8 رگبرگها و انشعابات فرعی آن ها (nervure) 3-9 تغییرات برگ1. فلس (Ecaille)2. خار (Epine)3. فیلودها (Phyllodes)4. پیچك ها5. برگه (Eracte)6. برگ نباتات آبزی (Aquatiques plant)7. برگ نباتات گوشت خوار (Carnivores plantes)طرز قرار گرفتن برگهای روی ساقه (فیلوتاكسی)ساختمان داخلی برگ1. ساختمان دمبرگ2. ساختمان پهنكالف) اپیدرم (Epiderme)ب) پارانشیم برگ یا مزوفیل (Mesophylle)ج) دسته‌های چوب و آبكش (رگبرگ ها)3-11 رشد و نمو برگ و مبدأ ساختمان آن3-12 دوام برگ3-13 سقوط برگفصل چهارم: ساختمان گل و میوهگلساختمان گل4-1 كاسه گل (كاسبرگ)4-2 جام گل (Corolle) 4-3 نافه گل یا پرچم (Androceae)4-4 ساختمان پرچمالف) میله (Filament)ب) بساك (Anthere)4-5 ساختمان بساك4-6 دانه گرده4-7 پیرایش و تنوع پرچم ها4-8 مادگی گل یا ژینسه (Gyneceae) 4-9 ساختمان قسمت های مختلف یك برچهالف) كلاله (Stigma)ب) خامه (Style)ج) تخمدان و ساختمان تخمك4-10 اقسام تخمكالف) تخمك های راست یا اورتوتروپ (Orthotropous)ب) تخمك های واژگون یا آناتروپ (Anatroups).ج) تخمك های خمیده یا كامپیلوتروپ (Campylotroups)د) تخمك های اپوتروپ و اپی‌تروپ (Apotrop & Epitrope)تمكن4-11 گل های كامل و گلهای ناقص4-12 طرز قرار گرفتن اجزاء گل نسبت به یكدیگر4-13 طرز قرار گرفتن اجزاء گل نسبت به محور خودالف) حالت تخمدان زبرین یا فوقانی (Hypogenous)ب) حالت تخمدان زیرین (Epigynous)ج) حالت تخمدان نیمه زیرین (Perigynous)4-14 پیدایش گلگل‌آذین (Inflorescence)الف) گل‌آذین نامحدود1. گل‌آذین خوشه‌ای (Raceme)2. گل‌آذین سنبله (Spike)3. گل‌آذین دیهیم (Corymebe)4. گل‌آذین چتری (Ombelle)5. گل‌آذین كپه‌ای یا كلاپركی (Capitale)ب) گل‌آذین محدود یا گرزنی1. همودروم (Hemodrome)2. آنتی‌دروم (Antidrome)3. هترودروم (Heterodrome)گرزن یك سویه یا یك جانبیگرزن دو سویه یا دو جانبی (Bipar) 4-16 لقاح (Fertilization)4 -17 میوه و دانه (Fruite & Grain)تشكیل دانه4-18 ساختمان دانه1. پوسته (Tegument)2. مغز (Amande)4-19 میوه (Fruit)پارتنوكارپی (Parthenocarpy)4-20 انواع مختلف میوهالف) میوه‌های ساده1. میوه‌های گوشتی و آبدار (F. charnus). 2. میوه‌های خشكمیوه‌های خشك ناشكوفا (Indehiscents):فندقه یا آكن (Achene)سامار یا فندقه بالدار (Samar)گندمه (Caryopsis)میوه‌های خشك شكوفا (Dehiscents) نیام (Gousse)كپسول (Capsule)خورجین (Silique)ب) میوه‌های مركب1. میوه‌های مركب تك گلی2. میوه‌های مركب چند گلیفصل پنجم: رشد و نمو در گیاهان5-1 مراحل رشد و نمو:1. مرحله تكثیر2. مرحله بزرگ شدن3. مرحله تمایز5-2 رشد نخستین و رشد پسین1. رشد طولی ریشه. 2. رشد طولی ساقه. 5-3 ساخت و كار مریستم نوك ساقه5-4 پیدایش ریشه‌های فرعی 5-5 رشد پسین5-6 لایه زاینده چوب‌پنبه- پوستفصل ششم: متابولیسم6-1 فتوسنتز6-2 دی‌اكسیدكربن6-4 نور6-5 كلروفیل6-6 فتوسیستمها6-7 واكنش های شیمیایی فتوسنتز6-9 واكنش های مستقل از نور چرخة كالوین6-10 بازده فتوسنتز6-11 عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز6-12 تنفس6-13 شدت تنفس6-15 كسر تنفسیفصل هفتم: تغذیه گیاه7-1 روش های بررسی نیاز غذایی گیاهپرورش گیاه در محلولهای غذایی7-2 تجزیه و بررسی خاك7-3 تجزیه بافت و اندام های گیاه7-4 نقش اختصاصی عناصر كانی در گیاهانازتگوگردفسفركلسیممنیزیمپتاسیمآهنمنگنزبررویمسمولیبدنكلرسدیمسیلیسفصل هشتم: فتوپریودیسم8-1 گیاهان روزكوتاه 8-2 گیاهان روز بلند8-3 گیاهان بی‌تفاوت روز خنثیگیاهان بینابین8-4 فتوپریود القائی8-5 مكانیسم كلی فتوپریودیسم8-6 فعل و انفعالها در مریستم8-7 نقش مواد بازدارنده در فتوپریودیسم 8-8 تفاوت های اساسی در واكنش‌ فتوپریودی گیاهان روز بلند و روز كوتاه8-9 نقش دوره‌های تاریكی و روشناییفصل نهم: هورمون های گیاهی9-1 اكسینها9-2 كاربرد اكسینها در كشاورزی9-3 سیتوكنین هاالف) سیتوكنین های طبیعی1. Zeatin    2. Dihydra zeatin3. Dimethyl- auyl- adenin4. Methyl Thiozeatinب) سیتوكنین های مصنوعی1. Benzyl adenin2. Ethoxy ethyl adeninTetra- hydro- pyranil- & benzyl- adenin (PBA)9-4 جیبرلین ها9-5 اثرات جیبرلین9-6 هورمون های بازدارنده9-7 آبسیزین9-8 اتیلناتفن

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری دانلود کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری خلاصه کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری نکات کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری پاورپوینت کتاب گیاه شناسی1 دکتر روح انگیز نادری کتاب گیاه شناسی 1 دکتر روح

 • پاورپوینت رفرنس دهی

  آشنایی با رفرنس دهی,اصول رفرنس دهی,انواع رفرنس دهی,پاورپوینت رفرنس دهی,تحقیق رفرنس دهی,رفرنس دهی,رفرنس دهی با endnote,رفرنس دهی به روش apa,رفرنس دهی در ورد,روش رفرنس دهی,روشهای رفرنس دهی,مقاله رفرنس دهی دانلود پاورپوینت رفرنس دهی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع رفرنس…

 • جزوه اقتصاد خرد و کلان

  اقتصاد خرد و کلان,اقتصاد خرد و کلان آزمون,اقتصاد خرد و کلان آزمون استخدامی,اقتصاد خرد و کلان چست,اقتصاد خرد و کلان محسن نظری,اقتصاد خرد و کلان مدرسان شریف,دانلود جزوه اقتصاد خرد و کلان,سوالات اقتصاد خرد و کلان آزمون استخدامی دانلود جزوه…

 • پروژه پياده سازي VLSI يك شبكه عصبي آنالوگ مناسب براي الگوريتم هاي ژنتيك

  VLSI,الگوريتم,الگوريتم ژنتيك,پروژه پياده سازي VLSI يك شبكه عصبي آنالوگ مناسب براي الگوريتم هاي ژنتيك,پياده سازي,پياده سازي VLSI,تحقيق برق,دانلود تحقيق,ژنتيك,شبكه عصبي آنالوگ,شبكه هاي عصبي,كار تحقيقي برق دانلود پروژه پياده سازي VLSI يك شبكه عصبي آنالوگ مناسب براي الگوريتم هاي ژنتيك دانلود…

 • دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه ریخته گری کاسپین پلاست

  خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارور,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار کارخانه ریخته گری کاسپین,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه ریخته گری کاسپین,کارآموزی کارخانه ریخته گری کاسپین,کارورزی کارخانه ریخته گری کاسپین,گزارش کارآموزی کارخانه ریخته گری کاسپین دانلود دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه ریخته گری کاسپین…

 • پاورپوینت مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه

  اندازه گیری سود,تئوری های ارزش ویژه,تعریف سرمایه,تعریف سود,سود حسابداری,مفاهیم سرمایه,مفاهیم سود,مفاهیم نگهداشت سرمایه,مفهوم تئوری های ارزش ویژه,مفهوم سود,مفهوم نگهداشت سرمایه,نگهداشت سرمایه,ویژگی‌ های سود حسابداری دانلود پاورپوینت مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مفاهیم…

 • پاورپوینت بافت فرسوده اهواز در منطقه عامری

  بافت فرسوده,بافت فرسوده به انگلیسی,بافت فرسوده تهران,بافت فرسوده شهری,پاورپوینت بافت فرسوده,پایان نامه بافت فرسوده,تحقیق بافت فرسوده,تحقیق معماری بافت فرسوده,معماری بافت فرسوده,معماری بافت های فرسوده,مقاله بافت فرسوده دانلود پاورپوینت بافت فرسوده اهواز در منطقه عامری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

  پرورش قارچ,پرورش قارچ خوراکی,پروژه کارآفرینی پرورش قارچ,پروژه کارافرینی پرورش قارچ,طرح پرورش قارچ,طرح پرورش قارچ دکمه ای,طرح پرورش قارچ صدفی,طرح توجیهی کارافرینی پرورش قارچ,طرح کارآفرینی پرورش قارچ,طرح کارافرینی پرورش قارچ دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • فرآیندهای کاهش ادعا و حل دعاوی حرفه ای

  ادعاهای پیمانکار,ادعاهای پیمانکاران,ادعاهای پیمانکاری,پاورپوینت ادعاهای پیمانکاری,پاورپوینت کلیم,پاورپوینت کلیم های پیمانکاری,پاورپوینت مدیریت کلیم,پاورپوینت مدیریت کلیم پیمانکاری,کلیم های پیمانکاری,مدیریت کلیم,مدیریت کلیم پیمانکاری دانلود فرآیندهای کاهش ادعا و حل دعاوی حرفه ای دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد فرآیندهای کاهش ادعا و حل…

 • تحقیق مصالح ساختمانی (کاشی، سیمان و رس)

  تحقیق رس,تحقیق سیمان,تحقیق کاشی,تحقیق مصالح ساختمانی,سیمان,کاشی,مصالح ساختمانی,مصالح ساختمانی انگلیسی,مصالح ساختمانی جدید,مصالح ساختمانی مدرن,مقاله رس,مقاله سیمان,مقاله کاشی,مقاله مصالح ساختمانی دانلود تحقیق مصالح ساختمانی (کاشی، سیمان و رس) دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مصالح ساختمانی(کاشی، سیمان و رس)،در قالب word و در…

 • پاورپوینت مقدمه‌ ای بر نظام حساب های ملی و برآورد تولید ناخالص شهری

  آمار تولید ناخالص داخلی ایران,آمار تولید ناخالص داخلی ایران در سال 94,آمار تولید ناخالص داخلی ایران در سال 95,تولید ناخالص د,تولید ناخالص داخلی pdf,تولید ناخالص داخلی ایران در سال 96,تولید ناخالص ملی,داده های سری زمانی تولید ناخالص داخلی ایران پاورپوینت…