گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی

دانلود پروژه کارآموزی رشته حقوق,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارورزی,کار,گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن,گزارش کاراموزی ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن,گزارش کارورزی ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن,ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن
دانلود گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

دانلود گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهر
و تحویل آن

فهرست

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ۴

بخش اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
. . . . . .۵

فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .
. . . . .۶

مبحث اول – مهر . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .۶

مبحث دوم – مهر و ارتباط آن با حمایت از
موقعیت زن  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .۸

مبحث سوم – مهر و ارتباط آن با عواطف روحی
و معنوی زوجین  . . . . . . . . . . . . .
. . . ۹

مبحث چهارم – شرایط صحت مهر . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲

مبحث پنجم – چه چیزهایی رامی توان مهر قرار
دارد  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .۱۴

مبحث ششم – نکاتی مهم در موضوع مهریه و
ارتباط آن با هبه  . . . . . . . . . . . .
. . . . .۱۵

مبحث هفتم – تفاوت مهر با دیون  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ۱۷

فصل دوم : انواع مهر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹

الف : مهر المسمی. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰

ب : مهر المثل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰

ج : مهر المتعه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱

د : مهر السنه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۲

مبحث اول – بررسی انواع مهر

۱­- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .۲۳

۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .۲۳

مبحث دوم – بررسی حق حبس در مهریه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .۲۴

مبحث سوم – تفویض مهر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶

مبحث چهارم – بررسی مهر زن پس از طلاق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸

مبحث پنجم – ابراء زوج نسبت به مهریه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .۲۹

مبحث ششم – مهر و فوت زوج  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .۳۰

فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ۳۱

مبحث اول – ماهیت مهر در نکاح منقطع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .۳۱

مبحث دوم – خصوصیات مهر در عقد منقطع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ۳۴

بخش دوم : تحویل مهریه . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶

فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.  . . . . . . . . .۳۷

مبحث اول – احتساب خسارت تاخیر تادیه و
احتساب مهریه  . . . . . . . . . . . . . .
. . . .۳۸

مبحث دوم – مهریه به نرخ روز  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .۴۰

مبحث سوم – بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ۴۳

مبحث چهارم – نحوه ایفای تعهد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .۴۵

مبحث پنجم – وجه رایج در پرداخت مهریه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .۴۶

 فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .۴۸

مبحث اول – مهر دین بر ذمه شوهر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ۵۲

مبحث دوم – عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ۵۴

۱- مهر و اعسار زوج  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .۵۴

۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ۵۵

۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .۵۵

فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه  . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . .۵۹

مبحث اول – مراجع مطالبه مهریه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .  ۵۹

مبحث دوم – هزینه دادرسی و عجز از پرداخت
آن  . . . . . . . . . . . . . . . .
.  . . . . . . .۶۰

نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۱

منابع 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۳

 مقدمه

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های
ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر
مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره
مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید
به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که  درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام
مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران
و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان
در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از
مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان
مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .

به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ،
۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه
طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج
سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته
است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می
شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل
عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع
برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات
پیچیده ای روبرو باشند .

کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده
می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری
از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد
کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده
ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و
شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 64

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کاراموزی ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن دانلود گزارش کارورزی ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن دانلود گزارش کارآموزی گزارش کارورزی ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن دانلود پروژه کارآموزی رشته حقوق کار

 • ورق کاری فلزات

  آشنایی با ورق کاری فلزات,اصول ورق کاری فلزات,پاورپوینت ورق کاری فلزات,پایان نامه ورق کاری فلزات,پروژه ورق کاری فلزات,تحق,تحقیق ورق کاری فلزات,روشهای ورق کاری فلزات,مقاله ورق کاری فلزات,نحوه ورق کاری فلزات,ورق کاری فلزات,ورق کاری فلزات چیست دانلود ورق کاری فلزات دانلود…

 • نقشه های اتوکد راه

  پروژه راه,پلان اتوکد راه,دانلود پروژه راه,دانلود پلان اتوکد راه,دانلود فایل اتوکد راه,دانلود فایل اتوکد نقشه راه,دانلود فایل ن,دانلود نقشه اتوکد راه,دانلود نقشه راه,فایل اتوکد راه,فایل اتوکد نقشه راه,فایل نقشه راه,نقشه اتوکد راه,نقشه راه دانلود نقشه های اتوکد راه دانلود فایل…

 • پاورپوینت کتاب سری های زمانی دكتر حسينعلي نيرومند و دكتر ابولقاسم بزرگ نيا

  خلاصه کتاب سری های زمانی دكتر حسينعلي نيرومند و دكتر ابولقاسم بزرگ نيا,دانلود کتاب سری های زمانی دكتر حسينعلي نيرومند و دكتر ابولقاسم بزرگ نيا,کتاب سری های زمانی دكتر حسينعلي نيرومند و دكتر ابولقاسم بزرگ نيا,نکات کتاب سری های زمانی…

 • تحقيق بررسي مقايسه اي هوش هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان

  تحقيق,تحقيق بررسي مقايسه اي هوش هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان,تحقيق علوم اجتماعي,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي,كودكان عادي,كودكاني كار خياباني,هوش هيجاني دانلود تحقيق بررسي مقايسه اي هوش هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان دانلود فایل  خلاصه پژوهشپژوهش…

 • پاورپوینت بتن

  آشنایی با بتن,آشنایی با بتن آرمه,انواع بتن,بتن,بتن آرمه,بتن آرمه چیست,بتن چیست,پاورپوینت بتن,پاورپوینت بتن آرمه,پایان نامه بتن,پایان نامه بتن آرمه,تحقیق بتن,تحقیق بتن آرمه,دانلود تحقیق بتن,دانلود مقاله بتن,مقاله بتن,مقاله بتن آرمه دانلود پاورپوینت بتن دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بتن،در قالب…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان آذرشهر

  استان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان آذرشهر,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان آمل,شیپ فایل سازندهای شهرستان آذرشهر,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان آذرشهر,نقشه زمین شناسی شهرستان آذرشهر,نقشه لیتولوژی شهرستان آذرشهر,نقشه ی سازند های شهرستان آذرشهر دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان آذرشهر دانلود…

 • تحقیق نقش خانواده در گرایش جوانان به نماز

  بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان به نماز,تحقیق نقش خانواده در گرایش به نما,تحقیق نقش خانواده در گرایش جوانان به نماز,مقاله نقش خانواده در گرایش جوانان به نماز,نقش خانواده در گرایش به نماز,نقش خانواده در گرایش جوانان به نماز,نقش خانواده…

 • مقاله ترجمه شده اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی

  ترجمه مقاله سازمانهاي غير انتفاعي,ترجمه مقاله سرمايه فكري,ترجمه مقاله مديريت استراتژيك,سازمانهاي غير انتفاعي,سرمايه فكري,مديريت استراتژيك,مقالخ ترجمه شده مديريت استراتژيك,مقاله ترجمه شده سازمانهاي غير انتفاعي,مقاله ترجمه شده سرمايه فكري دانلود مقاله ترجمه شده اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی دانلود…

 • تحقیق بررسی زیست جانوری درباره جبیر آهوی کویر ایران

  آهوی جبیر,آهوی کویر ایران,پایان نامه جبیر,پرورش آهوی جبیر,تحقیق آهوی جبیر,تحقیق جبیر,تحقیق در مورد جبیر,جبیر آهوی کویر ایران,جبیر صحرا,دانلود آموزش پرورش آهو,دانلود تحقیق جانورشناسی,دانلود تحقیق جبیر,مقاله جبیر,مقاله در مورد جبیر,مقاله درباره جبیر دانلود تحقیق بررسی زیست جانوری درباره جبیر آهوی کویر…

 • پاورپوینت درس ششم کتاب علوم پایه ششم (ورزش و نیرو 1)

  پاورپوینت درس ششم کتاب علوم پایه ششم,پاورپوینت کتاب علوم پایه ششم,دانلود درس ششم کتاب علوم پایه ششم,دانلود رایگان کتاب علوم پایه ششم,دانلود کتاب علوم پایه ششم,درس ششم کتاب علوم پایه ششم,کتاب علوم پایه ششم,کتاب علوم پایه ششم رایگان دانلود پاورپوینت…